MakroExpress: Podaż pieniądza M3 w listopadzie wzrosła o 4.5%r/r

Makro Express

Podaż pieniądza M3 wzrosła w listopadzie o 4.5%r/r wobec wzrostu o 5.7%r/r w październiku. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost podaży M3 o 5.4%r/r.
Wolumen depozytów wzrósł w listopadzie o PLN7.5mld m/m (przy nieznacznym spadku wolumenu pieniądza gotówkowego w obiegu) wobec wzrostu o PLN11.1mld m/m w październiku, przy czym w horyzoncie m/m odnotowano wzrost depozytów a vista o PLN17.5mld oraz spadek depozytów terminowych o PLN10.0mld. Utrzymujący się z miesiąca na miesiąc spadek stanu depozytów terminowych wynika, jak można sądzić, z faktu, iż różnica ich oprocentowania względem depozytów bieżących nie jest znaczna, a wymagają one tymczasowej blokady środków i odsetek. Depozyty gospodarstw domowych w sumie odnotowały wzrost o PLN4.9mld m/m wobec wzrostu o PLN2.8mln m/m w październiku, zaś depozyty przedsiębiorstw wzrosły o PLN3.2mld m/m wobec wzrostu o PLN9.5mld m/m w październiku. Wśród czynników kreacji pieniądza zwraca uwagę wzrost w kategorii zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego o PLN12.6mld m/m (wobec wzrostu o PLN11.7mld m/m w październiku) oraz spadek stanu aktywów zagranicznych netto o PLN7.8mld m/m (wobec wzrostu o PLN9.8mld m/m w październiku). Wolumen kredytów wzrósł o PLN1.1mld m/m wobec spadku o PLN0.6mld m/m miesiąc wcześniej, przy spadku stanu kredytów gospodarstw domowych o PLN0.4mld m/m (wobec spadku o PLN1.0mld w horyzoncie m/m w październiku) oraz wzroście wolumenu kredytów przedsiębiorstw o PLN0.2mld m/m (wobec wzrostu o PLN1.9mld m/m miesiąc wcześniej).


Wnioski: Można sądzić, iż w listopadzie wsparciem dla wzrostu wolumenu depozytów gospodarstw domowych była kontynuacja rozpoczętych w połowie października wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich dla rolników (zaliczki w łącznej wysokości PLN10.0mld wypłacane były do końca listopada; wg stanu na 2.11 suma wypłat zrealizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyniosła PLN3.9mld). Uruchomienie zasileń w ramach dopłat bezpośrednich prawdopodobnie widoczne było w październikowym i listopadowym spadku stanu rachunku zobowiązań wobec instytucji rządowych szczebla centralnego. Nie można wykluczyć, iż na wzrost stanu depozytów gospodarstw domowych mogły przełożyć się także wypłaty dodatków do wynagrodzeń w górnictwie w postaci premii barbórkowej.
W najbliższych miesiącach spodziewamy się porównywalnych odczytów dynamiki agregatu M3. Zainteresowanie depozytami terminowymi jako lokatą oszczędności wciąż ogranicza utrzymujący się ujemny poziom realnych stóp procentowych. Jednocześnie, wynikające z cyklicznego ożywienia rosnące zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce, poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i idący za tym wzrost popytu konsumpcyjnego przekładać się będą na wzrost wartości kredytów sektora gospodarstw domowych, choć coraz mniej dynamiczny. Spodziewamy się przy tym wciąż słabego zainteresowania kredytem wśród dużych przedsiębiorstw przy jednocześnie rosnącym popycie na kredyt wśród firm z sektora MSP.


Agata Adamczyk
Ekonomista

Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe opisane w niniejszym dokumencie nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o

Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Banku Pocztowym S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pocztowy.pl).

 Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.

 W Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat jest skierowany wyłącznie do inwestorów profesjonalnych (investment professionals) w rozumieniu art. 19 ust. 5 angielskiego rozporządzenia z 2005 r. o działaniach promocyjnych w związku z ustawą o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, „Angielskie Rozporządzenie”) oraz do podmiotów o wysokiej wartości aktywów netto, które uprawnione są do otrzymania niniejszego komunikatu na podstawie art. 49 ust. 2 Angielskiego Rozporządzenia (wszystkie te podmioty zwane są dalej „uprawnionymi podmiotami”). Wszelkie działania inwestycyjne, których dotyczy niniejszy komunikat, będą podejmowane lub zawierane wyłącznie z uprawnionymi podmiotami. Osoby niebędące uprawnionymi podmiotami nie powinny podejmować działań ani polegać na informacjach zawartych w niniejszym komunikacie. Oferta nie zostanie przeprowadzona w Wielkiej Brytanii jako oferta publiczna.

 W państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat skierowany jest wyłącznie do osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy Prospektowej („Inwestorzy Kwalifikowani”) lub na podstawie wyjątku określonego w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje się, że Inwestorzy Kwalifikowani złożyli oświadczenie, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach Oferty w imieniu osób innych niż Inwestorzy Kwalifikowani.

 Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

 Nie należy polegać, w jakimkolwiek celu, na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, ich ustnym omówieniu, a ponadto informacje takie mogą nie być kompletne lub w pełni zgodne ze stanem faktycznym.

 Dokonywanie inwestycji, których dotyczy niniejszy dokument, może narazić inwestora na znaczące ryzyko utraty całej zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji powinny zasięgnąć porady upoważnionej osoby specjalizującej się w doradztwie w kwestii takich inwestycji.

 Doradcy: Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG, London Branch, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, Ipopema Securities S.A. oraz Societe Generale działają na rzecz Spółki i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., i nie działają na rzecz żadnego innego podmiotu w związku z Ofertą, i będą odpowiedzialne wyłącznie wobec Spółki i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,i nie będą odpowiedzialne wobec żadnego innego podmiotu za zapewnienie zabezpieczeń należnych ich klientom ani za świadczenie doradztwa w związku z Ofertą.

 Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może”, „ma na celu”, „mogą”, „będą”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „ma zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia.

 Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki lub branży, w której Spółka prowadzi działalność, osiągnięcia i rozwój Spółki będą się istotnie różnić od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości, zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.

Drukuj komunikat