MakroExpress: PKB w Q2’21 (drugi szacunek): 11.1%r/r

Makro Express

Według drugiego szacunku GUS wzrost PKB w Polsce w Q2’21 wyniósł 11.1%r/r wobec pierwotnego szacunku wskazującego na wzrost o 10.9%r/r. Spośród składowych PKB:

- popyt krajowy – wzrósł o 12.8%r/r, gdzie dynamika konsumpcji prywatnej wyniosła 13.3%r/r, a dynamika inwestycji 5.0%r/r
- popyt zagraniczny – eksport wzrósł o 29.3%r/r, zaś import wzrósł o 35.8%r/r. Wkład eksportu netto we wzrost PKB był w związku z tym ujemny i wyniósł 0.7pp wobec ujemnego wkładu na poziomie 1.9pp w Q1’21.

Wnioski: Dynamika PKB w drugim kwartale br. została przez GUS nieznacznie skorygowana w górę, nie ma tu jednak zaskoczenia. Z opublikowanych szczegółowych danych wynika, że bardzo silnemu odbiciu, po rozluźnieniu restrykcji covidowych i otwarciu gospodarki, uległa przede wszystkim konsumpcja gospodarstw domowych. Dynamika na poziomie 13.3%r/r, choć oczywiście jest po części efektem bardzo niskiej zeszłorocznej bazy odniesienia, odzwierciedla w głównej mierze realizację skumulowanego (w okresach obostrzeń) i odkładanego popytu na towary i usługi. Niższa od średnich oczekiwań okazała się natomiast dynamika inwestycji. Choć duże przedsiębiorstwa, jak wynika z publikowanych wcześniej danych GUS, rozpoczęły już procesy inwestycyjne, realizują je także gospodarstwa domowe (m.in. zakup mieszkań, działek, budowy domów), to na minusie są nadal inwestycje samorządów i jest to zapewne czynnik ciążący ogólnemu wynikowi. Istotnym czynnikiem odbicia PKB w drugim kwartale br., poza popytem wewnętrznym, był także eksport (wzrost aż o 29.3%r/r), ale ponieważ dynamika importu była jeszcze wyższa (35.8%r/r), to ostatecznie wpływ netto handlu zagranicznego na PKB okazał się ujemy.

Za nami kwartał z najwyższym w historii badań odczytem PKB, przed nami kwartały z wolniejszym już tempem wzrostu gospodarczego, ale trzeba podkreślić, że nadal powinny to być dobre dane. W trzecim i czwartym kwartale br. dynamika PKB ma szansę oscylować w okolicach 4-6%, a skoro tak, to w całym 2021 r. może znaleźć się ona w okolicach 5.0%. Jest jednak kilka czynników ryzyka dla realizacji tego scenariusza, a najważniejsze z nich to: (1) IV fala koronawirusa, (2) opóźnienie w rozpoczęciu realizacji KPO, (3) przyspieszająca z dużą siłą inflacja, obniżająca siłę nabywczą gospodarstw domowych, (4) odkładanie inwestycji przez samorządy, (5) wzrost niechęci do inwestowania po stronie MSP.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat