r.

Makro Express: PKB w 2022: +4.9% (wstępny szacunek)

Według opublikowanego dzisiaj wstępnego szacunku GUS wzrost PKB w 2022 r. wyniósł 4.9%. Jest to wynik nieco wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 4.8%. Dynamika popytu krajowego wyniosła 5.5% w porównaniu ze wzrostem o 8.4% w 2021 r., gdzie spożycie indywidualne wzrosło o 3.0%, a inwestycje o 4.6%. Wkład eksportu netto we wzrost PKB był ujemny i wyniósł ok. 0.4pp.

Wnioski: Polska gospodarka weszła w 2022 r. mocno rozpędzona, po tym jak w 2021 r. zdjęto pandemiczne obostrzenia ze wszystkich sektorów. Punktem zwrotnym okazała się jednak lutowa agresja Rosji na Ukrainę. Pierwsza połowa roku w statystykach wyglądała jeszcze bardzo dobrze, w drugiej połowie natomiast odczuwalne były już z coraz większą mocą skutki wojny za naszą wschodnią granicą, a najbardziej wywołany nią kryzys energetyczny w Europie. Dynamika PKB w całym 2022 r. wyniosła, wg wstępnych wyliczeń GUS, 4.9%. To sporo mniej w porównaniu do 6.8% w 2021 r., ale jednocześnie jest to i tak bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę wszystko to co po wybuchu wojny zaczęło się dziać. Nie da się jednak nie zauważyć, że bardzo ostro wyhamował popyt konsumpcyjny. W porównaniu do 2021 r. właściwie o połowę. Gospodarstwa domowe szybko weszły w tryb ograniczania wydatków w związku z gwałtownie rosnącymi cenami towarów, usług i ogólnym wzrostem kosztów życia. W przeciwnym kierunku podążały inwestycje. Ich wzrost okazał się w 2022 r. dwa razy większy niż w 2021 r., i to pomimo rosnących stóp procentowych. Relatywnie duży wkład we wzrost PKB miały też w 2022 r., jak wynika z szacunków, zapasy firm, niemniej jednak powszechnie wiadomo że kategoria ta generuje wzrost tylko krótkotrwały.

Z opublikowanych dziś wstępnych danych dotyczących całego 2022 r. oraz opublikowanych wcześniej danych za trzy kwartały 2022 r., można wnioskować, że w czwartym kwartale wzrost PKB spowolnił do ok. 2.0%r/r. Z szacunków wynika, że po raz pierwszy od pierwszego kwartału 2021 r. skurczyła się konsumpcja gospodarstw domowych (o ok. 1.7%r/r), rozpędu nabrały zaś inwestycje (wzrost o ponad 5.0%r/r). Pierwszy kwartał 2023 r. przyniesie, jak wszystko na to wskazuje, spadek PKB w ujęciu rocznym. Będzie to efekt wciąż ograniczonej konsumpcji, raczej już spadku inwestycji i wyhamowania eksportu. Zaważą także efekty statystyczne z ubiegłego roku. Potem jednak jest szansa na powolny powrót do wzrostów PKB. Średniorocznie powinien wynieść on około 0.5-1.0%. Dla scenariusza tego oczywiście istnieje szereg ryzyk. Największym jest trwająca na Ukrainie wojna i dalsza eskalacja tego konfliktu.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły