r.

MakroExpress: Kształtowanie się inflacji jest obarczone niepewnością - komunikat po posiedzeniu RPP

W dzisiejszym komunikacie po posiedzeniu RPP zawarte zostały ścieżki CPI i PKB z najnowszego Raportu o Inflacji. Listopadowa projekcja uwzględnia dane i informacje opublikowane do dnia 23 października br. i zgodnie z nią roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 11,3 – 11,5% w 2023 r. (wobec 11,1 – 12,7% w projekcji z lipca 2023 r.), 3,2 – 6,2% w 2024 r. (wobec 3,7 – 6,8%) oraz 2,2 – 5,3% w 2025 r. (wobec 2,1 – 5,1%). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,1 – 0,6% w 2023 r. (wobec -0,2 – 1,3% w projekcji z lipca 2023 r.), 1,9 – 3,8% w 2024 r. (wobec 1,4 – 3,3%) oraz 2,4 – 4,7% w 2025 r. (wobec 2,1 – 4,4%). W komunikacie napisano, że kształtowanie się inflacji, zarówno w krótkim jak i średnim okresie, jest obarczone niepewnością, w tym związaną z przyszłą polityką fiskalną i regulacyjną.

Rada oceniła w komunikacie, że napływające dane wskazują na niską presję popytową i kosztową w polskiej gospodarce, która w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziaływać będzie w kierunku stopniowego spadku krajowej inflacji. Biorąc pod uwagę dokonane w poprzednich miesiącach dostosowanie stóp procentowych NBP, a także niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na inflację, Rada postanowiła – jak uzasadnia - utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada oceniła jednocześnie, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie. Rada podtrzymała ocenę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

W komunikacie powtórzono, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie. Powtórzono również, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.

Wnioski: Z opublikowanego dziś komunikatu po posiedzeniu RPP wynika, że głównym powodem pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie (podczas gdy rynki finansowe spodziewały się ich obniżki o 25 pkt. bazowych), była niepewność co do przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej, która może mieć duży wpływ na inflację w 2024 r. Chodzi, jak się można domyślać, o decyzje dotyczące tarcz antyinflacyjnych od 1 stycznia 2024 r. (czy będą one podtrzymane, czy może zdejmowane lub modyfikowane) oraz politykę dotyczącą transferów socjalnych, zmian podatkowych itp. Zejście wskaźnika inflacji w październiku do 6.5%r/r (wg wstępnego szacunku GUS) z 8.2%r/r we wrześniu tym razem RPP nie przekonało do cięcia stóp. Nie przekonały Rady także najnowsze prognozy inflacji i PKB przygotowane przez NBP, gdzie w dół skorygowano wskaźnik CPI (zarówno w tym roku, w przyszłym jak i kolejnym), i gdzie podwyższone zostały prognozy PKB (na rok 2024 i 2025).

Dzisiejsza decyzja RPP sugeruje, że do marca przyszłego roku, czyli do kolejnego Raportu o Inflacji NBP, stopy nie zostaną już zmienione. Wzrosło jednocześnie prawdopodobieństwo, że pozostaną one na obecnych poziomach przez cały przyszły rok, jako że odbijający popyt w gospodarce (i ogólna poprawa koniunktury), w warunkach ekspansywnej polityki fiskalnej, będzie rodzić ryzyko powrotu inflacji do wyższych poziomów nawet wtedy, gdy tarcze antyinflacyjne zostaną z nowym rokiem przedłużone.

 


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły