r.

MakroExpress: Mniejsza od wcześniejszych oczekiwań presja popytowa będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu NBP - komunikat po posiedzeniu RPP

Rada ocenia w komunikacie, że w warunkach osłabionej koniunktury na świecie, również w Polsce nastąpiło obniżenie dynamiki aktywności, przy dalszym ograniczeniu popytu konsumpcyjnego i jednoczesnym wzroście inwestycji. Mimo spowolnienia dynamiki aktywności gospodarczej utrzymuje się – jak zauważa RPP - dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Rada oczekuje, że spadki wskaźnika cen producentów PPI wraz z niższą dynamiką aktywności gospodarczej będą oddziaływać w kierunku dalszego spadku dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach. Wyraźnemu spadkowi inflacji towarzyszy – jak zaznacza RPP - obniżenie się oczekiwań inflacyjnych, co oddziałuje w kierunku wzrostu restrykcyjności polityki pieniężnej. W ocenie Rady napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejszą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania – a także opóźnienia, z jakimi decyzje w zakresie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę – Rada dokonała dostosowania stóp procentowych NBP, które będzie – w jej ocenie - sprzyjać realizacji celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Rada podtrzymała ocenę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki. Dalsze decyzje Rady – jak wskazano w komunikacie - będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. W komunikacie napisano, że NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Zaznaczono, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.

Wnioski: Dzisiejsza obniżka stóp procentowych o 75pb „pobiła” wszelkie oczekiwania. Z uzasadnienia decyzji RPP wynika, że Rada zdecydowała się na tak agresywny ruch (mimo że w lipcu prezes NBP wskazywał raczej na ostrożne i powolne kroki rzędu 25pb) głównie z powodu obaw o dalsze spowolnienie gospodarcze. Najprawdopodobniej mocnej rewizji w dół uległy prognozy NBP dotyczące dynamiki PKB, a zwłaszcza konsumpcji, dlatego też Rada uznała że będzie to czynnik sprowadzający inflację na niższe poziomy, bardziej od dotychczasowych oczekiwań. Należy jednak podkreślić, że na razie inflacja nie zeszła jeszcze nawet do poziomu jednocyfrowego (co nota bene miało być warunkiem pierwszej obniżki stóp), a biorąc pod uwagę liczbę czynników niepewności (jak ceny energii i VAT na żywność od 1 stycznia 2024 r., podwyżkę świadczenia 500+ do 800 zł, ponowne podwyżki płacy minimalnej), wcale nie jest to oczywiste że wskaźnik CPI będzie podążał tylko i wyłączenie w jednym kierunku, tj. w kierunku celu inflacyjnego.

Z komunikatu nie wynika co może wydarzyć się w kolejnych miesiącach. Czy RPP będzie kontynuować obniżki, czy może był to jeden silniejszy ruch i nastąpi po nim pauza. Być może więcej rozjaśni w tym kontekście jutrzejsza konferencja prezesa NBP.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły