r.

MakroExpress: PKB w Q1’24 (wstępny szacunek): +2.0%r/r

Według wstępnego szacunku GUS wzrost PKB w Polsce w I kwartale 2024 r. wyniósł 2.0%r/r wobec "szybkiego” szacunku na poziomie 1.9%r/r i wobec wzrostu o 1.0%r/r w IV kwartale 2023 r. Spośród składowych PKB:

- popyt krajowy – wzrósł o 1.7%r/r, gdzie dynamika konsumpcji prywatnej wyniosła +4.6%r/r, a dynamika inwestycji -1.8%r/r, zaś wkład zapasów do PKB wyniósł -2.8 pkt. proc.
- popyt zagraniczny – eksport wzrósł o 0.5%r/r, zaś import spadł o 0.1%r/r. Wkład eksportu netto we wzrost PKB pozostał tym samym dodatni i wyniósł 0.4 pkt. proc. wobec 2.4 pkt. proc. w IV kwartale 2023 r.

Wnioski: Polska gospodarka rosła w I kwartale br. w tempie 2.0%r/r. To wynik sporo wyższy od zanotowanego w ostatnim kwartale poprzedniego roku (1.0%r/r), choć jednocześnie wskazujący, że ożywienie ma charakter stopniowy. Główną siłą napędową tego ożywienia była w I kwartale br. konsumpcja gospodarstw domowych. I trudno się temu dziwić. Pokaźny wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia, podwyżki dla sfery budżetowej i nauczycieli, wysokie nominalne wzrosty płac w sektorze przedsiębiorstw, czy waloryzacja świadczeń socjalnych, w warunkach - dodajmy - obniżającej się inflacji, nie mogły pozostać bez wpływu na wydatki gospodarstw domowych. Spadły natomiast w I kwartale w ujęciu rocznym inwestycje w gospodarce. Tu także większego zaskoczenia nie ma. Inwestycje mocno hamowały z początkiem roku i w samorządach, i w dużych firmach, i ogólnie w sektorze prywatnym, co miało swoje różne przyczyny, jak na przykład zakończenie rozliczeń poprzedniej perspektywy unijnej z końcem poprzedniego roku, czy oczekiwanie na nowe rozwiązania w zakresie programu mieszkaniowego. Pozytywnie na wzrost PKB wpłynął w I kwartale eksport netto, gdzie rósł eksport i nieznacznie spadał import towarów i usług, a także zmniejszył się wyraźnie ujemny wkład zapasów, co wskazywać może na ich umiarkowaną odbudowę przez firmy.

Perspektywy dla polskiej gospodarki są optymistyczne. Konsumpcja gospodarstw domowych powinna dalej nabierać rozpędu ze względu na poprawę sytuacji finansowej społeczeństwa. Inwestycje w gospodarce ponownie ruszą, pytaniem otwartym jest tylko jak szybko to nastąpi. Już napływają do Polski środki z KPO, czasu na ich wykorzystanie nie jest dużo, więc wydaje się że powinny one być tym pierwszym impulsem. Kolejnym będzie nowa, rozkręcająca się perspektywa unijna 2021-2027. Tym, co mogłoby gospodarkę przesunąć na tory bardzo szybkiego wzrostu, jest eksport. Czyli przede wszystkim poprawa sytuacji gospodarczej u największych partnerów handlowych. Widać pewne oznaki poprawy sytuacji w Niemczech, czy ogólnie w strefie euro, ale jest to jeszcze za mało. Na ten drugi silnik, w postaci popytu zagranicznego, trzeba będzie więc jeszcze trochę poczekać.

Podsumowując, przesądzone wydają się coraz wyższe odczyty tempa wzrostu gospodarczego w Polsce w kolejnych kwartałach. W wersji optymistycznej w II kwartale dynamika PKB mogłaby przekroczyć 3.0%r/r, a w II połowie roku nawet 4.0% r/r. Wówczas w całym 2024 r. moglibyśmy zobaczyć dynamikę PKB przekraczającą 3.5%. Bardziej realistyczna wydaje się jednak na chwilę obecną, uwzględniając chociażby najnowszy odczyt wskaźnika PMI, dynamika nieznacznie przekraczająca 3.0%. To oczywiście, w porównaniu do wzrostu o zaledwie 0.2% w 2023 r., także byłoby bardzo dobrym wynikiem.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły