r.

MakroExpress: PKB w Q3’22 (drugi szacunek): 3.6%r/r

Według drugiego szacunku GUS wzrost PKB w Polsce w III kwartale br. wyniósł 3.6%r/r wobec pierwotnego szacunku na poziomie 3.5%r/r i wobec wzrostu o 5.8%r/r w II kwartale. Spośród składowych PKB:

- popyt krajowy – wzrósł o 3.1%r/r, gdzie dynamika konsumpcji prywatnej wyniosła 0.9%r/r, a dynamika inwestycji 2.0%r/r
- popyt zagraniczny – eksport wzrósł o 6.9%r/r, zaś import wzrósł o 6.0%r/r. Wkład eksportu netto we wzrost PKB był dodatni i wyniósł 0.6pp wobec ujemnego wkładu na poziomie 0.7pp w Q2’22.

Wnioski: Struktura wzrostu PKB w III kwartale br. pokazuje, że hamowanie gospodarki odbywa się wielokanałowo. Bardzo mocno spowolniła zarówno konsumpcja gospodarstw domowych, jak i inwestycje. Tendencje te znajdą z całą pewnością kontynuację, a wręcz przybiorą na sile, w czwartym kwartale br. oraz w pierwszym przyszłego roku. Zmniejszanie wydatków przez gospodarstwa domowe podyktowane jest wysokimi cenami towarów i usług, które zmniejszają siłę nabywczą wynagrodzeń i świadczeń. Hamowanie inwestycji również wynika z wysokich kosztów, ale przede wszystkim główną rolę odgrywa tu ogromna niepewność co do przyszłości. Z 3.6% wzrostu PKB w III kwartale aż 2.2pp wygenerowały zapasy. To niejako powrót do I kwartału br., gdzie wzrost zapasów był też bardzo duży i wywindował dynamikę PKB aż do 8.6%. O ile jednak wtedy firmy gromadziły zapasy w związku z oczekiwanym przyspieszeniem zamówień i rosnącymi cenami, o tyle teraz najprawdopodobniej zostają z zapasami w związku z malejącą liczbą zamówień. W III kwartale br. przyspieszył jeszcze nieco eksport towarów i usług, a wyhamował import, dzięki czemu po 5 kwartałach ujemnego wkładu do PKB zanotowano wreszcie pozytywny wkład salda handlu zagranicznego.

Struktura wzrostu PKB w III kwartale br. nie napawa optymizmem. Już w końcu roku zobaczymy najprawdopodobniej spadki konsumpcji i inwestycji, a do tego wyhamuje także – w związku z pogarszającą się koniunkturą u naszego głównego partnera handlowego i w całej UE – eksport. Dynamika PKB może znaleźć się w okolicach zera, a w I kwartale 2023 r. będzie ujemna. Szanse na wychodzenie z dołka powinny pojawić się w II kwartale przyszłego roku, przy czym ogromnym ryzykiem dla tego scenariusza jest cały czas trwająca wojna w Ukrainie.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły