r.

MakroExpress: Płace w sektorze przedsiębiorstw w grudniu: +10.3%r/r, zatrudnienie: +2.2%r/r

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu nominalnie o 10.3%r/r wobec wzrostu o 13.9%r/r w listopadzie, co jest wynikiem niższym od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 13.1%r/r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu o 2.2%r/r wobec wzrostu o 2.3%r/r w listopadzie i konsensusu rynkowego wskazującego na wzrost o 2.3%r/r. Realny fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw (po uwzględnieniu wskaźnika CPI) spadł w grudniu o 3.3%r/r wobec spadku o 0.9%r/r w listopadzie.

Wnioski: Grudniowe dane z rynku pracy są nieco słabsze od prognoz rynkowych, ale jednocześnie nie wskazują, że dzieje się na nim coś bardzo niepokojącego. Nie ma tu niczego, czego nie można by się było spodziewać. Przez cały 2022 r. właściwie bardzo stabilna pozostawała dynamika zatrudnienia, która średniorocznie wyniosła 2.3%r/r. W roku bieżącym zejdziemy z dynamiką zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zapewne na niższe poziomy, na co po pierwsze wpłynie coroczna aktualizacja próby badawczej przez GUS w styczniu br., ale także będziemy mieli do czynienia z wyraźnym spowolnieniem gospodarczym, co oczywiście nie pozostanie bez wpływu. W przypadku tempa wzrostu wynagrodzeń wyhamowało ono w ujęciu nominalnym w grudniu do 10.3%r/r, tj. poziomu najniższego na przestrzeni 2023 r., a jednocześnie był to miesiąc największego spadku realnego wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, bo aż o 5.4%r/r. Nominalny wzrost wynagrodzeń już od wielu miesięcy nie nadąża za wzrostem inflacji i można oczekiwać, że w 2023 r. dynamika wynagrodzeń nominalnych będzie dalej spowalniać, do poziomów jednocyfrowych. Podsumowując – wolniejszy wzrost zatrudnienia w połączeniu z wolniejszym wzrostem wynagrodzeń, przy jednocześnie wciąż relatywnie wysokiej inflacji, będzie uszczuplał portfele gospodarstw domowych, co zobaczymy w hamowaniu konsumpcji.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły