MakroExpress: Płace w sektorze przedsiębiorstw w marcu: +12.4%r/r, zatrudnienie: +2.4%r/r

Makro Express

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w marcu nominalnie o 12.4%r/r wobec wzrostu o 11.7%r/r w lutym, co jest wynikiem wyższym od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 10.6%r/r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w marcu o 2.4%r/r wobec wzrostu o 2.2%r/r w lutym i konsensusu rynkowego wskazującego na wzrost o 2.4%r/r. Realny fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw (po uwzględnieniu wskaźnika CPI) wzrósł w marcu o 3.8%r/r wobec wzrostu o 5.2%r/r w lutym.

Wnioski: Dane dla przedsiębiorstw wskazują przede wszystkim wyraźnie na narastającą presję płacową w tym sektorze. Można sądzić, że także w innych obszarach gospodarki sytuacja wygląda podobnie. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia o ponad 12.0%r/r widziany był w sektorze przedsiębiorstw ostatnio w czerwcu 2008 r., a więc w szczycie koniunktury i tuż przed wybuchem światowego kryzysu. W marcu br. polska gospodarka również jeszcze szybko rosła, ale w związku z wybuchem wojny w Ukrainie rewidowano już w dół prognozy na kolejne kwartały. Nie wzrost gospodarczy zatem był czynnikiem napędzającym wzrost płac. Była nim wysoka inflacja, której z kolei tak wysokie poziomy, jakie notowane są obecnie, widziane były w 2000 r. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 12.4%r/r w marcu pozwolił wprawdzie jeszcze na jego realny wzrost, o 1.3%r/r, ale uległ już wyraźnej redukcji i coraz bardziej prawdopodobne jest, że przy dalej przyspieszającej inflacji notować będziemy wkrótce realne spadki wynagrodzeń.

Na rynku pracy mamy oznaki niepokojących zjawisk i zapewne nie pozostanie to bez reakcji po stronie RPP. W maju należy spodziewać się kolejnej podwyżki stóp procentowych, która wynieść może w mojej ocenie 75pb.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat