MakroExpress: Płace w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu: 6.8%r/r, zatrudnienie: 2.6%r/r

Makro Express

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w sierpniu nominalnie o 6.8%r/r wobec wzrostu o 7.4%r/r w lipcu, co jest wynikiem zgodnym ze średnimi oczekiwaniami rynkowymi. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w sierpniu o 2.6%r/r wobec wzrostu o 2.7%r/r w poprzednim miesiącu i średnich oczekiwań na poziomie 2.7%r/r. Realny fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw (po uwzględnieniu wskaźnika CPI) wzrósł w sierpniu o 6.5%r/r wobec wzrostu o 7.2%r/r w lipcu.

Wnioski: Tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw znalazło się w sierpniu poniżej 7.0%r/r, niemniej jednak dynamika na poziomie 6.8%r/r to nadal dobry wynik. O ile w lipcu pozytywny wpływ na tempo wzrostu płac miała ponadprzeciętna liczba dni roboczych, o tyle mniejsza ich liczba w sierpniu (spadek o 2 w stosunku do lipca i o 1 w stosunku do sierpnia 2018 r.) podziałała w przeciwnym kierunku. Ogólnie jednak rzecz biorąc, tempo wzrostu wynagrodzeń będzie w kolejnych miesiącach nadal kształtować się w okolicach 6-8%, gdyż wymuszają to z jednej strony warunki, jakie panują aktualnie na rynku pracy, a z drugiej presja „regulacyjna” w postaci m.in. rosnącej płacy minimalnej.

W sierpniu wyhamowaniu uległa także dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Choć sama skala tego wyhamowania nie jest duża, to jednak niepokojąco wygląda liczba etatów, która skurczyła się o 7.6 tys. i jak na tę porę roku odbiega od normy. Coraz niższa baza odniesienia z ostatnich miesięcy poprzedniego roku przyczyniać się będzie najprawdopodobniej do stabilizacji dynamiki zatrudnienia w najbliższych miesiącach w okolicach 2.6%r/r, niemniej jednak rodzi się obawa, że przedsiębiorcy w świetle rosnących kosztów pracy jeszcze bardziej ograniczać będą tworzenie nowych miejsc pracy.

Opublikowane przez GUS kolejne miesięczne dane z rynku pracy nie będą miały wpływu na decyzje RPP w sprawie stóp procentowych. Rada nie ma większych obaw jeśli chodzi o ten rynek, co wielokrotnie podkreślała w ostatnich miesiącach.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat