MakroExpress: Produkcja budowlano-montażowa we wrześniu: +4.3%r/r

Makro Express

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła we wrześniu o 4.3%r/r wobec wzrostu o 10.2%r/r w sierpniu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 8.0%r/r.

Wnioski: Wrześniowa dynamika produkcji budowlano-montażowej była wyraźnie niższa w porównaniu do zanotowanej w sierpniu. Okazała się też niższa od średnich oczekiwań rynkowych. Warunki pogodowe we wrześniu sprzyjały realizacji projektów budowlanych, popyt jest ogólnie także nadal wysoki, a zatem to nie te czynniki stały za spowolnieniem. W całym trzecim kwartale, jak wynika z szacunków, tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej wyniosło ok. 6.0%r/r w porównaniu z około 2%-owym wzrostem r/r w drugim kwartale, co wskazuje na poprawę w sektorze budowlanym w tym okresie, choć można było mieć nadzieję na jeszcze lepsze wyniki.

Z danych GUS wynika, że we wrześniu br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła r/r w 2 działach budownictwa i tak w przypadku jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne był to wzrost o 21.7%, a w przypadku jednostek wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej wzrost o 1.2%. Spadek nastąpił w jednostkach zajmujących się budową budynków, o 3.6%. GUS podał także, że wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym w wrześniu br. wzrosła o 1.8%r/r, w przypadku robót o charakterze remontowych odnotowano zaś wzrost o 8.5% (w 2020 r. były to spadki o odpowiednio 5.3% i 16.5%).

Sektor budowlany, podobnie jak przemysł, będzie w kolejnych miesiącach nadal doświadczał wysokiego popytu. Niestety w jednym i drugim przypadku uwidaczniają się coraz bardziej te same problemy: braki materiałów i ogólny wzrost ich cen, co z jednej strony podbija koszty produkcji, a z drugiej powoduje pewne opóźnienia. Czynniki te mogą hamować tempo wzrostu produkcji w najbliższej przyszłości, co przekładać się będzie na wolniejsze tempo wzrostu PKB.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat