r.

MakroExpress: Produkcja przemysłowa w lutym: -1.2%r/r; PPI: +18.4%r/r

Produkcja przemysłowa spadła w lutym o 1.2%r/r wobec wzrostu o 1.8%r/r (po korekcie) w styczniu i konsensusu rynkowego zakładającego wzrost o 0.8%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja spadła w lutym o 1.0%r/r wobec wzrostu o 0.3%r/r w styczniu.
Ceny producentów (PPI) wzrosły w lutym o 18.4%r/r wobec wzrostu o 20.1%r/r (po korekcie) w styczniu. Konsensus rynkowy wskazywał na odczyt PPI na poziomie 17.7%r/r.

Wnioski: Luty był kolejnym miesiącem zaskoczeń jeśli chodzi o produkcję sprzedaną przemysłu, ale także jeśli chodzi o wskaźnik cen producentów PPI. Produkcja przemysłowa spadła, po raz pierwszy od maja 2020 r. (wybuch pandemii), i co więcej w dół zrewidowana została dynamika styczniowa (z 2.6%r/r do 1.8%r/r). Wskaźnik PPI z kolei okazał się sporo wyższy od prognoz, a ponadto mocno w górę zrewidowano wskaźnik styczniowy (do 20.1%r/r z 18.5%r/r).

Z komunikatu GUS wynika, że w lutym br. odnotowano wzrosty produkcji r/r już tylko w 13 (spośród 34) działach, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (o 24.5%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 15.0%), czy maszyn i urządzeń (o 11.1%). W pozostałych 19 działach natomiast zanotowano spadki, w tym największe w produkcji metali (o 23.8%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 20.2%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 15.2%), czy wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 11,8%). GUS podał również, że spośród głównych grupowań przemysłowych w lutym br. odnotowano spadek r/r w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 9.9%), dóbr związanych z energią (o 7.9%) oraz dóbr zaopatrzeniowych (o 5.8%), zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych (o 11.0%) oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 3,8%).

Z publikowanych przez GUS danych coraz mocniej wyłania się obraz wyraźnego spowolnienia gospodarczego. Hamujący popyt krajowy (zwłaszcza konsumpcyjny) oraz zagraniczny, znajdują odzwierciedlenie w ograniczanej przez przemysł produkcji i sytuacja ta utrzyma się w kolejnych kilku miesiącach. Trzeba jednak podkreślić, że ostatnie zawirowania w sektorze bankowym w USA i Europie rodzą ryzyko, że spowolnienie gospodarcze na świecie może być głębsze i dłuższe, co oczywiście miałoby negatywne konsekwencje także dla polskiego przemysłu. Jednocześnie niepokojąca jest sytuacja, w której mimo spowalniania gospodarki wciąż relatywnie wysoki pozostaje wskaźnik cen producentów (PPI), gdyż może to oznaczać utrzymywanie się podwyższonej inflacji CPI w kolejnych miesiącach.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły