MakroExpress: Produkcja przemysłowa w maju: -17.0%r/r, wskaźnik PPI: -1.5%r/r

Makro Express

Produkcja przemysłowa spadła w maju o 17.0%r/r wobec spadku o 24.6%r/r w kwietniu i konsensusu rynkowego zakładającego spadek o 18.0%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja spadła w maju o 15.5%r/r wobec spadku o 24.7%r/r w kwietniu. Ceny producentów (PPI) spadły w maju o 1.5%r/r wobec spadku o 1.4%r/r (po korekcie) w kwietniu. Konsensus rynkowy wskazywał na odczyt PPI na poziomie -1.5%r/r.

Wnioski: Odmrażanie gospodarki w maju przyniosło poprawę wyników sektora przemysłowego. Spadek produkcji w ujęciu rocznym pozostał wprawdzie wciąż duży, ale był on jednak już wyraźnie mniejszy od kwietniowego. Ponadto, w przeciwieństwie do kwietnia, dane okazały się nawet nieco lepsze od średnich oczekiwań rynkowych.

GUS raportuje, że w maju br. odnotowano spadek produkcji r/r we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych. Produkcja dóbr inwestycyjnych spadła o 38.4%, dóbr konsumpcyjnych trwałych o 13.7%, dóbr zaopatrzeniowych o 13.5%, dóbr związanych z energią o 10.0%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 8.7%. GUS wskazuje jednocześnie, że spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, w tym największy w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 58.0%), w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 27.0%), w produkcji maszyn i urządzeń (o 26.4%), mebli (o 19.7%) czy metali (o 19.0%). Wzrost produkcji miał miejsce w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów tytoniowych (o 8.1%) oraz urządzeń elektrycznych (o 1.2%).

Po dwóch miesiącach drugiego kwartału br. mamy pewność, że polska gospodarka znalazła się w recesji i że dane dotyczące PKB za ten okres będą słabe. Opublikowane dziś dane za maj rodzą jednak pewną „nadzieję”, że spadek PKB będzie jednak w drugim kwartale br. bliższy 8.0%r/r aniżeli 10.0%. Sektor przemysłowy w kolejnych miesiącach będzie niewątpliwie nadal notował spadki, ale powinny być one coraz mniejsze. Będziemy oczywiście obserwować bardzo nierówną sytuację w poszczególnych działach, np. większe spadki wciąż mogą utrzymywać się w działach zorientowanych na eksport (chociażby w motoryzacji, meblach), gdzie popyt zagraniczny na produkty z Polski będzie na pewno w najbliższych miesiącach wciąż ograniczony. Popyt krajowy także będzie znacznie niższy od obserwowanego przed pandemią. Ponadto, bardzo słabe wyniki ma przed sobą na pewno górnictwo, ze względu na zamkniecie kilkunastu kopalń w ostatnim czasie.

Opublikowane dziś dane są na pewno bardzo ważne dla RPP. Nie tyle w kontekście kolejnych zmian stóp procentowych, bo te pozostaną na obecnych poziomach raczej długi czas, ale w kontekście wychodzenia polskiej gospodarki z najcięższego okresu, jakim był lock down w kwietniu. Majowe dane wydają się wskazywać, że rzeczywiście kwiecień był dla gospodarki tym najgorszym czasem i że ma go ona już za sobą.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat