MakroExpress: Produkcja przemysłowa we wrześniu: +8.8%r/r; PPI: +10.2%r/r

Makro Express

Produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu o 8.8%r/r wobec wzrostu o 13.2%r/r w sierpniu i konsensusu rynkowego zakładającego wzrost o 8.0%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja wzrosła we wrześniu o 8.7%r/r wobec wzrostu o 10.7%r/r w sierpniu.

Ceny producentów (PPI) wzrosły we wrześniu o 10.2%r/r wobec wzrostu o 9.6%r/r (po korekcie) w sierpniu. Konsensus rynkowy wskazywał na odczyt PPI na poziomie 10.0%r/r.

Wnioski: Zgodnie z oczekiwaniami tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu powróciło we wrześniu do jednocyfrowego poziomu, niemniej jednak podkreślić trzeba, że dynamika była nieco wyższa od konsensusu rynkowego. To potwierdza, że polski przemysł, mimo globalnych problemów z dostępnością surowców i materiałów oraz opóźnieniami w dostawach, cały czas jeszcze nieźle sobie radził. Prawdopodobne jest jednak to, że wraz z wydłużającym się czasem trwania tych problemów, albo co gorsza ich pogłębiania się, dynamika wzrostu produkcji przemysłowej będzie coraz wyraźniej hamować. W całym trzecim kwartale, jak wynika z szacunków, dynamika produkcji przemysłowej wyniosła ok. 11.0%r/r wobec 30.3%r/r w drugim kwartale, co wskazuje na wyhamowanie dynamiki PKB w tym okresie. Według moich szacunków wyniosła ona około 5-6%r/r.

Z komunikatu GUS wynika, że we wrześniu br. odnotowano wzrosty produkcji w skali roku w większości głównych grupowaniach przemysłowych: produkcja dóbr związanych z energią zwiększyła się o 14.0%, zaopatrzeniowych o 13.8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych o 5.7%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 4.8%. Spadek nastąpił tylko w przypadku dóbr inwestycyjnych, o 0.8%.
GUS wskazał także, że według wstępnych danych we wrześniu wzrost produkcji sprzedanej r/r (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, w tym m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 22.1%), w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 21.0%), papieru i wyrobów z papieru (o 18.7%) czy wyrobów z metali (o 16.6%). Spadek produkcji sprzedanej przemysłu r/r wystąpił w 3 działach, w tym w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 17.3%).

Sektor przemysłowy w Polsce nie pozostaje obojętny na problemy globalne. Skutki mocno odczuwa m.in. przemysł motoryzacyjny, gdzie fabryki samochodów wstrzymują produkcję, bądź mocno ją opóźniają, ze względu na brak półprzewodników i chipów. Z kolei inne gałęzie przemysłu, np. te produkujące nawozy, bardzo mocno odczuwają gwałtowny wzrost cen gazu. Rosnące koszty materiałów i surowców to generalnie problem całego przemysłu, co odzwierciedla opublikowany dziś, dwucyfrowy już wskaźnik PPI. Takiego poziomu nie widziano w Polsce od 1997 r. i niestety jest on zapowiedzią dalszego przyspieszenie inflacji konsumenckiej.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat