MakroExpress: RPP nie martwi inflacja - komunikat i konferencja po posiedzeniu RPP

Makro Express

W komunikacie po wrześniowym posiedzeniu RPP ocenia, że w Polsce, mimo osłabienia wzrostu gospodarczego za granicą, utrzymuje się dobra koniunktura. Wzrostowi aktywności gospodarczej sprzyja rosnąca konsumpcja, a także wzrost (mimo pewnego obniżenia dynamiki) inwestycji. Rada zauważa, że inflacja w sierpniu br. wyniosła 2.8%r/r, a w kierunku wyższej dynamiki cen oddziałuje głównie istotny wzrost cen żywności. Jednocześnie inflacja bazowa, zdaniem RPP, utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. W ocenie Rady perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB utrzyma się w najbliższych latach na relatywnie wysokim poziomie. Wzrosła jednak niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą i jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą. Inflacja, po przejściowym wzroście w Q1’20, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować zdaniem RPP w pobliżu celu inflacyjnego. Rada powtórzyła w komunikacie, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Wnioski: Po wakacyjnej przerwie RPP, jako całość, nie zmieniła zdania i nadal wskazuje na długotrwałą stabilizację stóp procentowych. Rada przyjrzała się danym dotyczącym tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, które wyhamowało w drugim kwartale, ale tylko nieznacznie. Przyjrzała się także inflacji, która z kolei pozostała w okresie wakacyjnym na podwyższonym poziomie, przekraczającym środek celu NBP, ale wciąż nie budzącym obaw większości Rady. Na decyzje RPP niewątpliwie wpływ ma także to co dzieje się na świecie, a zwłaszcza fakt, że główne banki centralne powracają do luzowania polityki monetarnej w celu ratowania koniunktury. Zwrócił na to uwagę prezes NBP A.Glapiński podczas konferencji po posiedzeniu RPP. Jutro EBC prawdopodobnie obniży stopę depozytową do nowego rekordowo niskiego poziomu, a w przyszłym tygodniu kolejnego cięcia stóp dokonać może Fed. RPP w takich warunkach stóp podnosić nie zamierza, a ich obniżka byłaby możliwa – jak wskazał prezes A.Glapiński – tylko w razie ewentualnego szoku gospodarczego. Rada spodziewa się, że inflacja powróci, po wzroście w drugiej połowie br. i pierwszej połowie przyszłego roku, na niższe poziomy, tj. w okolice 2.3%. Scenariuszem podstawowym pozostaje zatem nadal brak zmian stóp w tym i co najmniej w przyszłym roku.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat