MakroExpress: Sprzedaż detaliczna w lipcu: +8.9%r/r (nominalnie), +3.9%r/r (realnie)

Makro Express

Sprzedaż detaliczna wzrosła w lipcu nominalnie o 8.9%r/r wobec wzrostu o 13.0%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się nieco wyższa od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 8.1%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna wzrosła w lipcu o 3.9%r/r wobec wzrostu o 8.6%r/r w czerwcu i średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 4.7%r/r.

Wnioski: Nominalna dynamika sprzedaży detalicznej zeszła w lipcu br. do jednocyfrowego poziomu, co nie jest zaskoczeniem. Po silnym impulsie, jakim było otwarcie gospodarki po III fali pandemii, gospodarstwa domowe już nieco spokojniej podchodzą do zakupów. Ponadto wydaje się, że na decyzje zakupowe coraz mocniej wpływać mogą zjawiska inflacyjne. Dynamika realna sprzedaży, tj. po wykluczeniu wzrostu cen, okazała się w lipcu niższa zarówno od zanotowanej w zeszłym miesiącu, jak i oczekiwań rynkowych. Z wyliczeń wynika, że deflator sprzedaży detalicznej „skoczył” w lipcu do 4.8%r/r, a więc znajduje się na bardzo wysokim poziomie.

Dane dotyczące sprzedaży detalicznej w lipcu oznaczają, że w gospodarce nadal rośnie konsumpcja, ale jednocześnie pokazują, że jej tempo wzrostu na początku III kw. jest już znacznie wolniejsze niż w II kw. Są to zatem kolejne dane, które każą oczekiwać wyhamowania tempa wzrostu PKB w III kw. br. Z całą pewnością nie będzie ono już dwucyfrowe, ale jednocześnie jest szansa aby ukształtowało się w okolicach 5.0%r/r.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat