MakroExpress: Stopy bez zmian do 2022 r., prawdopodobieństwo obniżki większe niż podwyżki - komunikat i konferencja po posiedzeniu RPP

Makro Express

W komunikacie po lutowym posiedzeniu RPP wskazuje, że w Polsce koniunktura pozostaje dobra mimo stopniowego obniżania się tempa wzrostu gospodarczego. Pozytywnie na wzrost PKB oddziałuje, zdaniem RPP, systematyczny, choć wolniejszy niż wcześniej, wzrost konsumpcji. Jednocześnie napływające informacje sygnalizują dalszy wzrost inwestycji i eksportu. RPP zauważa, że inflacja w grudniu 2019 r. wyniosła 3.4%r/r, do czego przyczynił się wzrost cen żywności i paliw. Jednocześnie, dodaje RPP, przyśpieszenie wzrostu cen usług podwyższyło inflację bazową, która utrzymuje się jednak na umiarkowanym poziomie. W ocenie RPP perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, jednak dynamika PKB będzie prawdopodobnie niższa niż w poprzednich latach. Inflacja, w ocenie RPP, w najbliższych miesiącach przejściowo może przekroczyć górną granicę odchyleń od celu inflacyjnego, do czego przyczynią się czynniki o charakterze podażowym i regulacyjnym, a więc pozostające poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej. Wraz z wygaśnięciem wpływu tych czynników oraz oczekiwanym osłabieniem tempa wzrostu PKB inflacja będzie się zdaniem RPP obniżać, a w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej dynamika cen będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną, a jednocześnie umożliwia realizację celu inflacyjnego w średnim okresie.

Wnioski: Dość późna, w porównaniu do poprzednich miesięcy, dzisiejsza decyzja RPP w sprawie stóp procentowych wynikała, jak można wnioskować z wypowiedzi członków RPP, z intensywnej dyskusji na temat ostatnich danych z polskiej gospodarki. A są one niepokojące: z jednej strony mamy mocniejsze od oczekiwań przyspieszanie inflacji, z drugiej natomiast wolniejsze od spodziewanego tempo wzrostu PKB. To oznacza, że kolejnej rewizji, tym razem prawdopodobnie głębszej niż ostatnio, będzie musiała ulec marcowa Projekcja Inflacji. To z kolei oznacza, że kończy się dotychczasowy komfort RPP, gdzie tempo wzrostu gospodarczego zaskakiwało pozytywnie, zaś inflacja utrzymywała się na niskim poziomie. Zwłaszcza ta ostatnia może być przedmiotem zdziwień w tym roku, biorąc pod uwagę nie tylko zapowiedziane na styczeń podwyżki cen i opłat, ale także pewne nowości, jak np. opłata cukrowa. Na razie jednak RPP nadal za najbardziej odpowiednią uznaje postawę „wait and see”, co oznacza, że w kolejnych miesiącach nie będzie zmian stóp procentowych. Pod coraz większym znakiem zapytania staje jednak wciąż deklarowany (do 2022 r.) przez prof. A.Glapińskiego horyzont tej stabilizacji.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat