r.

MakroExpress: W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest znaczną niepewnością - komunikat po posiedzeniu RPP

W dzisiejszym komunikacie RRP zwraca uwagę, że w Polsce napływające dane sygnalizują wzrost dynamiki aktywności gospodarczej na początku 2024 r., a także utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Rada powtórzyła jednak, że w jej ocenie presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziałuje w kierunku niższej krajowej inflacji. W efekcie RPP oczekuje, że w najbliższych miesiącach roczna dynamika CPI będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP, przy czym w kierunku jej wzrostu będzie oddziaływać przywrócenie wyższej stawki podatku VAT na żywność. Towarzyszyć temu będzie – zdaniem RPP - stopniowe obniżanie się inflacji bazowej, choć pozostanie ona wyższa niż inflacja CPI. Jak po raz kolejny wskazuje Rada, w kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak znaczną niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce oraz sytuacją na rynku pracy. Zdaniem RPP w przypadku podniesienia cen energii w II poł. br. inflacja może istotnie wzrosnąć. Jednocześnie w średnim okresie w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie wzrost wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym. W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie.

W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. w komunikacie powtórzono, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie. Ponownie wskazano, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, a NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla trwałego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Powtórzono również, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.

Wnioski: RPP utrzymała dziś stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, co było szeroko oczekiwane zarówno przez analityków, jak i rynki finansowe. Sam komunikat po posiedzeniu RPP także nie jest żadnym zaskoczeniem. Pomimo faktu, że wskaźnik inflacji znalazł się w marcu na poziomie 1.9%r/r, tj. w dolnym paśmie odchyleń od celu NBP, wiadomo było, że dla RPP nie będzie to argumentem za rozpoczęciem luzowania polityki pieniężnej. Wciąż bowiem jest sporo niepewności co do tego jak będzie kształtować się inflacja w kolejnych miesiącach. Powrót wyższego VAT-u na żywność od 1 kwietnia, czy odmrożenie cen energii od 1 lipca, są bez wątpienia czynnikami, które będą w jakimś stopniu inflację ponownie windować. Pytaniem otwartym pozostaje w jakim tempie i skali inflacja będzie ponownie rosnąć (np. podwyżka VAT-u na żywność od 1 kwietnia w związku z bardzo zaostrzoną aktualnie konkurencją między sieciami handlowymi może uwidocznić się z opóźnieniem) i gdzie będzie znajdować się wskaźnik CPI na koniec br. Ta właśnie niepewność będzie powstrzymywać Radę – w mojej ocenie - przed obniżkami stóp także w kolejnych miesiącach. Nie jest jednak wykluczone, że w ostatnim kwartale br., jeśli inflacja nie byłaby wyższa niż 5.0%, a jednocześnie prognozy wskazywałyby na jej opadanie w trakcie 2025 r., Rada zdecyduje się rozpocząć luzowanie polityki pieniężnej.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły