r.

MakroExpress: W przypadku podniesienia cen energii w II poł. 2024 r. inflacja wzrośnie - komunikat po posiedzeniu RPP

W dzisiejszym komunikacie RRP zwraca uwagę, że w Polsce następuje stopniowe ożywienie aktywności gospodarczej oraz utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Jednocześnie w ocenie Rady napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i niższej presji inflacyjnej za granicą oddziałuje w kierunku ograniczenia krajowej inflacji. RPP uważa, że w II kw. 2024 r. roczna dynamika CPI będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP. W kolejnych kwartałach jednak – jak wskazuje RPP - kształtowanie się inflacji obarczone jest znaczną niepewnością, związaną m.in. z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, w tym na oczekiwania inflacyjne, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce oraz sytuacją na rynku pracy. W przypadku podniesienia cen energii w II poł. 2024 r. inflacja zdaniem Rady wzrośnie, a jednocześnie w średnim okresie w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie wyraźny wzrost wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym.

W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. w komunikacie powtórzono, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie. Ponownie wskazano, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, a NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla trwałego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Powtórzono, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.

Wnioski: Dzisiejsza decyzja RPP nie była żadnym zaskoczeniem. Stopy procentowe zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie i w kolejnych miesiącach także zapewne nie ulegną zmianie. Pomimo faktu, że wskaźnik inflacji znajduje się aktualnie w celu NBP, to jednak rozpoczął on w kwietniu powolny marsz w górę, co nie stwarza RPP warunków do myślenia o obniżkach stóp. Ponadto Rada wskazuje na wciąż dużą niepewność co do tego jak będzie kształtować się inflacja w kolejnych kwartałach, zwłaszcza w kontekście planowanego częściowego odmrożenia cen energii i gazu od 1 lipca br. Ponieważ ta niepewność będzie się utrzymywać jeszcze przez wiele miesięcy, gdyż po wejściu w życie podwyżek cen energii i gazu z początkiem lipca zobaczymy najpierw efekt natychmiastowy, ale też w późniejszym okresie zapewne wystąpią efekty wtórne, Rada będzie najprawdopodobniej odkładać w czasie termin pierwszej obniżki stóp. Na obecnych poziomach pozostaną one najprawdopodobniej do końca br., a w kontekście prognoz wskaźnika CPI w I kw. 2025 r. (tj. jego dalszego przyśpieszania) termin rozpoczęcia luzowania polityki pieniężnej w Polsce może się przesunąć nawet na połowę przyszłego roku.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły