MakroExpress: Większość RPP nadal opowiada się za stabilizacją stóp - komunikat i konferencja po posiedzeniu RPP

Makro Express

W komunikacie po październikowym posiedzeniu RPP ocenia, że w Polsce utrzymuje się dobra koniunktura, chociaż napływające dane wskazują na prawdopodobne obniżenie się tempa wzrostu gospodarczego w trzecim kw., do czego przyczynia się głównie osłabienie koniunktury za granicą. Stabilizująco na dynamikę PKB oddziałuje natomiast, wg RPP, rosnąca konsumpcja. Nadal rosną także, w ocenie RPP, inwestycje w gospodarce. W ocenie Rady perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB – mimo oczekiwanego obniżenia – utrzyma się w najbliższych latach na relatywnie wysokim poziomie. Wzrosła jednak niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą oraz jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą. Inflacja, po przejściowym wzroście w I kw. 2020 r., w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować zdaniem RPP w pobliżu celu inflacyjnego. Rada podtrzymuje opinię, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Wnioski: Zgodnie z oczekiwaniami dane makroekonomiczne, jakie napłynęły od wrześniowego posiedzenia RPP, nie zmieniły jej nastawienia do polityki pieniężnej. Również ostatnie decyzje głównych banków centralnych na świecie, tj. Fedu i EBC, które m.in. obniżyły stopy procentowe, nie spowodowały zmiany dotychczasowego stanowiska Rady. Rada nadal ocenia sytuację gospodarczą w Polsce jako dobrą i nie spodziewa się gwałtownego pogorszenia koniunktury, m.in. w związku z zaaplikowanymi impulsami fiskalnymi, pobudzającymi konsumpcję. Nawet pogłębiające się obawy dotyczące sytuacji zewnętrznej, m.in. w Niemczech, nie rodzą zdaniem RPP zagrożenia dla polskiej gospodarki. Stąd Rada nadal podtrzymuje swoją dotychczasową politykę i zamierza utrzymywać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W tym roku stopy procentowe niemal ze 100% prawdopodobieństwem nie ulegną zmianie i również w kolejnym roku najprawdopodobniej pozostaną stabilne.

 

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat