MakroExpress: Wpływ sytuacji epidemicznej na gospodarkę jest istotnie mniejszy niż wcześniej – komunikat po posiedzeniu RPP

Makro Express

W komunikacie po kwietniowym posiedzeniu RPP zwraca uwagę, że podobnie jak w wielu innych krajach, w Polsce w marcu nastąpiło pogorszenie sytuacji epidemicznej oraz zaostrzenie restrykcji sanitarnych. Oddziałuje to negatywnie na aktywność ekonomiczną i nastroje w części sektorów, choć dane o wysokiej częstotliwości wskazują, że wpływ sytuacji epidemicznej na gospodarkę jest istotnie mniejszy niż wcześniej. RPP podkreśla, że prognozy wskazują, iż w najbliższych kwartałach nastąpi ożywienie koniunktury, choć skala i tempo tego ożywienia są obarczone niepewnością. RPP w komunikacie „przygląda się” także inflacji i zwraca uwagę, że statystyczne efekty bazy dotyczące kształtowania się cen paliw, a także oczekiwany dalszy wzrost opłat za wywóz śmieci, przyczynią się prawdopodobnie do dalszego wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach. Zdaniem RPP jednak, w miarę postępu procesu szczepień i stopniowego ograniczania skali pandemii wygasać będzie wpływ na inflację czynników podażowych podwyższających obecnie koszty działania firm. Ograniczająco na inflację będzie także oddziaływać – w ocenie RPP - niższa niż przed wybuchem pandemii presja płacowa.

W kwietniowym komunikacie powtórzono, że NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki. W komunikacie powtórzono również, w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym, a terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych.

Wnioski: Stopy procentowe w Polsce utrzymywane są na rekordowo niskim poziomie od 11 miesięcy i zapewne takie pozostaną przez kolejnych jeszcze kilkanaście. Mało prawdopodobna wydaje się w tej chwili zarówno obniżka stóp, jak i ich podwyżka. Choć w RPP pojawiały się w ostatnich miesiącach głosy, że w razie kolejnej fali pandemii i lockdownu nie są wykluczone dalsze cięcia stóp, to realne wystąpienie III fali i wprowadzenie obostrzeń jednak nie skłoniły Rady do takiego ruchu. Rada wyraźnie wskazuje w kwietniowym komunikacie, że „wpływ sytuacji epidemicznej na gospodarkę jest istotnie mniejszy niż wcześniej”. Na pewno sinym argumentem przeciwko dalszym obniżkom jest także relatywnie wysoka, jak na wciąż pandemiczne warunki, inflacja. Na razie Rada tolerując wyższą inflację, prawdopodobnie już niedługo nawet przekraczającą czasowo górną granicę odchyleń od celu NBP, będzie czekać na ożywienie gospodarcze. I dopiero kiedy ono nastąpi, a RPP będzie mieć pewność że jest ono trwałe, przystąpi do zacieśniania polityki monetarnej. W mojej ocenie może to mieć miejsce pod koniec 2022 r.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat