MakroExpress: Wskaźnik CPI w marcu (ostateczny szacunek): 11.0%r/r

Makro Express

Według ostatecznego szacunku GUS wskaźnik CPI wyniósł w marcu 11.0%r/r wobec wstępnego szacunku na poziomie 10.9%r/r. W ujęciu miesięcznym wzrost cen również został skorygowany i wyniósł 3.3% wobec pierwotnych wyliczeń na poziomie 3.2%.

Wnioski: Inflacja w marcu, jak potwierdził GUS, osiągnęła dwucyfrowy poziom, i to nawet nieco większy od pierwotnych wyliczeń. Tak wysoki odczyt mamy w Polsce po raz pierwszy od września 2000 r. i ogólnie najwyższy od lipca 2000 r. Wskaźnik cen towarów wzrósł w marcu do 11.6%r/r z 8.3%r/r w lutym, zaś wskaźnik cen usług utrzymał się na poziomie z lutego i wyniósł 9.1%r/r. Jedyną kategorią, w której zanotowano spadek cen w ujęciu miesięcznym była w marcu „rekreacja i kultura”, o 0.4%, we wszystkich pozostałych grupach towarów i usług ceny natomiast wzrosły, w tym najsilniej w przypadku „transportu”, bo aż o 17.5%m/m (głównie za sprawą blisko 30%-owego wzrostu cen paliw). Inflacja bazowa, po wykluczeniu cen żywności i energii, przyspieszyła w marcu – jak wskazują szacunki - do 6.9-7.0%r/r z 6.7%r/r w lutym. W publikowanej przez NBP historii tego wskaźnika, od stycznia 2001 r., jest to najwyższy jego poziom.

Inflacja w marcu mocno przyspieszyła, na co bezpośredni wpływ miała napaść Rosji na Ukrainę w końcu lutego br. i związany z nią gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych i rolnych. Niemniej jednak nie jest to jeszcze szczyt wskaźnika CPI. Ten dopiero przed nami. Inflacja będzie przyspieszać najprawdopodobniej do czerwca br., kiedy to może znaleźć się w okolicach 12.0%r/r, a potem zacznie hamować, ale mimo tego do końca br. prawdopodobnie pozostanie na dwucyfrowych poziomach. W skali całego roku średni poziom CPI wyniesie wg moich szacunków około 10.8-11.0%, czyli jest to prognoza zbieżna z publikowaną ostatnio przez NBP, z tym, że zakładam w tej prognozie brak „odwracania” tarcz antyinflacyjnych w 2022 r., co w prognozie NBP się znalazło. W tej sytuacji nie ulega wątpliwości, że RPP będzie kontynuować podwyżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach i w dość szybkim czasie stopa referencyjna znajdzie się na poziomie 6.0%, choć cały czas istnieje ryzyko po stronie nawet wyższego jej poziomu. Powrót inflacji do celu NBP, przy założeniu że tarcze antyinflacyjne będą likwidowane z początkiem 2024 r., może nastąpić w mojej opinii dopiero w 2026 r.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat