r.

MakroExpress: Wskaźnik PMI w marcu wzrósł do 48.0 pkt z 47.9 pkt w lutym

Wskaźnik PMI w przetwórstwie wzrósł w marcu do 48.0pkt. z 47.9pkt w lutym. Konsensus rynkowy wskazywał na stabilizację wskaźnika na poziomie 47.9 pkt.

Wnioski: Marzec był drugim z rzędu miesiącem wzrostu wskaźnika PMI w Polsce. Wprawdzie wzrost ten był minimalny, o zaledwie 0.1 pkt, niemniej jednak i tak pozytywnie wyróżnia się na tle danych dla Niemiec, czy całej strefy euro, gdzie w marcu miał miejsce drugi miesiąc z rzędu spadek wskaźnika.

Z raportu S&P Global PMI wynika, że w marcu br. nadal spadał wolumenów produkcji w całym sektorze przemysłowym, związany w przeważającej mierze ze słabością portfeli zamówień, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach eksportowych. Jeśli o ten drugi rynek chodzi, to respondenci badania wskazywali zwłaszcza na słabe zamówienia z Niemiec i Holandii, niektórzy wskazywali natomiast na wzrost na rynkach poza UE. Niski popyt przedkładał się na brak nadmiernego obciążenia mocy produkcyjnych w całym sektorze przemysłowym, co umożliwiło dalszy spadek zaległości w realizacji zamówień. W marcu pojawiły się, jak wskazują wyniki badania S&P Global PMI, oznaki bardziej stabilnych nastrojów wśród pracodawców. Po pierwsze, całkowita liczba zatrudnionych spadała w tempie, które było wolniejsze tylko raz na przestrzeni ostatnich 22 miesięcy, a po drugie niektóre firmy zgłaszały nawet dodatkową rekrutację w związku z wprowadzaniem nowych produktów i długoterminowymi planami ekspansji biznesowej. W marcu nadal spadała aktywność zakupowa firm, choć w najmniejszym stopniu od listopada 2023 r. Producenci starali się także zoptymalizować poziom zapasów przedprodukcyjnych, choć jednocześnie wzrosły po raz pierwszy w tym roku zapasy produktów gotowych (co niektóre firmy uzasadniały słabszą niż oczekiwano sprzedażą). Z raportu wynika ponadto, że w marcu nieznacznie wzrosły koszty zakupu środków produkcji, choć tempo tego wzrostu było wolniejsze niż w lutym, ale jednocześnie producenci nadal obniżali ceny wyrobów, co odzwierciedlało silną konkurencję o nowe zamówienia. Dobra wiadomością jest to, że producenci towarów zachowali w marcu optymizm w odniesieniu do perspektyw wzrostu produkcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Marcowy odczyt wskaźnika PMI pozwala zachować optymizm co do rozwoju polskiej gospodarki w kolejnych miesiącach. Badania wskazują, że polski przemysł nadal boryka się z trudnościami (największym problemem są wciąż niskie zamówienia z Niemiec), niemniej jednak pojawiają się tu jaskółki ożywienia (jak np. dodatkowe rekrutacje pracowników), a jednocześnie dane z gospodarki realnej wydają się potwierdzać że to ożywienie rzeczywiście postępuje. Nie ulega wątpliwości, że w najbliższych miesiącach główną siłą napędową polskiego przemysłu pozostanie nadal popyt krajowy, na popyt zagraniczny natomiast trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły