Makro Express: Wskaźnik PMI w przetwórstwie w styczniu: 48.2

Makro Express

Wskaźnik PMI w przetwórstwie wzrósł w styczniu do 48.2pkt z 47.6pkt w grudniu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost wskaźnika do 48.0pkt.


Wnioski: W styczniu PMI utrzymał się poniżej krytycznego poziomu 50.0pkt, „odbił się” jednak od zanotowanego w grudniu najniższego od 68 miesięcy wyniku wskutek pierwszego od trzech miesięcy wzrostu subindeksu zatrudnienia i wolniejszego spadku nowych zamówień. Niemniej jednak utrzymujący się pesymizm w sektorze był rezultatem najszybszego od czerwca 2009 r. tempa spadku produkcji oraz eksportu. Tymczasem zapasy wyrobów gotowych odnotowały najszybszy od 20 lat wzrost, szósty miesiąc z rzędu głębokiemu obniżeniu uległ poziom zaległości, a czas dostaw wydłużył się najsłabiej od ponad dwóch lat. Aktywność zakupowa po stronie przedsiębiorstw zwolniła, jednak czwarty miesiąc z rzędu zwiększyły się zapasy pozycji zakupionych. Drugi najsłabszy wynik od półtora roku odnotowała dynamika inflacji kosztów produkcji. Ceny produktów gotowych osiągnęły najniższy od lipca 2017 r. wzrost. Poprawie m/m drugi miesiąc z rzędu uległy nastroje odnośnie przyszłej produkcji w krajowym sektorze przetwórczym.


Wskaźnik PMI na otwarciu roku, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, nieco poprawił się względem odczytu z grudnia, co jest wskazaniem przeciwnym do wyników badań GUS i Komisji Europejskiej. Na nieco mniejszy pesymizm w sektorze przetwórczym w styczniu mogło w pewnym stopniu wpłynąć również wejście w życie z początkiem roku ustawy zamrażającej ceny energii na poziomie z ub.r. Niemniej jednak, utrzymujące się wysokie koszty działalności operacyjnej, uporczywy brak wykwalifikowanej siły roboczej, a ponadto kurczący się popyt globalny, idące za tym słabnące presje wydajnościowe i chwiejny optymizm w sektorze przetwórczym, stanowią już zdecydowany symptom pogorszenia koniunktury w sektorze i każą oczekiwać słabnących wskaźników produkcji.

Agata Adamczyk
Ekonomista

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat