Makro Express: Wzrost PKB w 2017: 4.6% (wstępny szacunek)

Makro Express

Według opublikowanego dzisiaj wstępnego szacunku GUS tempo wzrostu PKB w 2017 r. wyniosło 4.6%. Jest to wynik nieco wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 4.5%. Dynamika popytu krajowego wyniosła 4.7% w porównaniu z 2.2% w 2016 roku, gdzie spożycie indywidualne wzrosło o 4.8%, a inwestycje o 5.4%. Wkład eksportu netto we wzrost PKB był dodatni i wyniósł 0.1pp.  

Wyliczenia dokonane na bazie danych rocznych i publikowanych wcześniej danych kwartalnych (do Q3’17 włącznie) wskazują - przy założeniu braku ich rewizji - że dynamika PKB w Q4’17 wyniosła ok. 5.1-5.2%r/r, gdzie spożycie indywidualne wzrosło o ok. 5.0%r/r, a inwestycje wzrosły aż o ok. 11.8%r/r. Wkład eksportu netto we wzrost PKB w Q4’17 był – według szacunków – pozytywny i wyniósł 0.1pp. Wstępny szacunek dotyczący PKB w Q4’17 opublikowany zostanie przez GUS 14 lutego br., a pełna struktura PKB 28 lutego br. 

Wnioski: Opublikowane przez GUS tempo wzrostu gospodarczego w 2017 r. na poziomie 4.6% jest najwyższe od 2011 r. Głównym silnikiem napędzającym polską gospodarkę była w tym okresie konsumpcja gospodarstw domowych, która wzrosła o 4.8%, i jest to z kolei tempo wzrostu najwyższe od 2008 r. (okres sprzed wybuchu kryzysu globalnego). Fakt, że gospodarstwa domowe zwiększały swoje wydatki w ubiegłym roku, wynikał przede wszystkim z poprawy ich sytuacji materialnej. Sprzyjała temu zarówno dalsza poprawa - z punktu widzenia pracownika - sytuacji na rynku pracy (wzrost wynagrodzeń, wzrost zatrudnienia, spadek bezrobocia), jak i kontynuowane wypłaty funduszy w ramach programu Rodzina 500+ (ponad 20 mld zł). Rok 2017 przyniósł także wzrost inwestycji w gospodarce (po spadku zanotowanym rok wcześniej), i choć dane za pierwsze trzy kwartały były raczej rozczarowujące, to ostatecznie dynamika roczna zaskoczyła pozytywnie. Wzrost na poziomie 5.4% wskazuje, że nastąpiło gwałtowne przyspieszenie inwestycji w samym czwartym kwartale i że wzrosły one w tym okresie o blisko 12%r/r. Na przestrzeni 2017 r. widoczne było coraz szybsze tempo wzrostu inwestycji publicznych, napędzanych środkami unijnymi z perspektywy 2014-2020, „kulały” natomiast inwestycje prywatne. Szacunki dotyczące czwartego kwartału wskazują jednak, że sytuacja pod koniec roku się zmieniła i że sektor prywatny także zaczął inwestować. Pozytywny wkład we wzrost gospodarczy miał w 2017 r. także eksport netto. Stało się tak przede wszystkim za sprawą szybko rosnącego eksportu polskich towarów i usług, na które popyt zwiększał się nie tylko u naszych głównych partnerów handlowych, ale także w związku z otwieraniem się Polski na nowe rynki. Jednocześnie szybki wzrost popytu krajowego pociągnął za sobą wzrost importu, stąd wkład salda handlowego zanotowany został „tylko” na poziomie 0.1pp. 

Rok bieżący zapowiada się dla polskiej gospodarki również bardzo dobrze. Wiele wskazuje na to, że gospodarstwa domowe nadal utrzymywać będą wysokie tempo wzrostu konsumpcji (w okolicach co najmniej 4.0%) i że coraz bardziej przyspieszać będą inwestycje. Gospodarstwa domowe w dalszym ciągu korzystać będą ze sprzyjającego im rynku pracy (bezrobocie powinno nadal się obniżać, płace rosnąć, z początkiem roku o 5% wzrosła także płaca minimalna), a jednocześnie wciąż relatywnie korzystne pozostaną w 2018 r. warunki zaciągania kredytów (ze względu na utrzymywanie przez RPP rekordowo niskich stóp procentowych). Bardzo korzystnie ponadto wygląda otoczenie zewnętrzne Polski. W górę rewidowane są prognozy tempa wzrostu gospodarczego i w strefie euro, i w USA, i ogólnie w całej gospodarce globalnej. Rok 2018, biorąc pod uwagę to wszystko, przyniesie prawdopodobnie tempo wzrostu PKB nadal przewyższające 4.0%. W mojej ocenie wyniesie ono co najmniej 4.3%.

 

Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe opisane w niniejszym dokumencie nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o

Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Banku Pocztowym S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pocztowy.pl).

 Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.

 W Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat jest skierowany wyłącznie do inwestorów profesjonalnych (investment professionals) w rozumieniu art. 19 ust. 5 angielskiego rozporządzenia z 2005 r. o działaniach promocyjnych w związku z ustawą o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, „Angielskie Rozporządzenie”) oraz do podmiotów o wysokiej wartości aktywów netto, które uprawnione są do otrzymania niniejszego komunikatu na podstawie art. 49 ust. 2 Angielskiego Rozporządzenia (wszystkie te podmioty zwane są dalej „uprawnionymi podmiotami”). Wszelkie działania inwestycyjne, których dotyczy niniejszy komunikat, będą podejmowane lub zawierane wyłącznie z uprawnionymi podmiotami. Osoby niebędące uprawnionymi podmiotami nie powinny podejmować działań ani polegać na informacjach zawartych w niniejszym komunikacie. Oferta nie zostanie przeprowadzona w Wielkiej Brytanii jako oferta publiczna.

 W państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat skierowany jest wyłącznie do osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy Prospektowej („Inwestorzy Kwalifikowani”) lub na podstawie wyjątku określonego w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje się, że Inwestorzy Kwalifikowani złożyli oświadczenie, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach Oferty w imieniu osób innych niż Inwestorzy Kwalifikowani.

 Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

 Nie należy polegać, w jakimkolwiek celu, na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, ich ustnym omówieniu, a ponadto informacje takie mogą nie być kompletne lub w pełni zgodne ze stanem faktycznym.

 Dokonywanie inwestycji, których dotyczy niniejszy dokument, może narazić inwestora na znaczące ryzyko utraty całej zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji powinny zasięgnąć porady upoważnionej osoby specjalizującej się w doradztwie w kwestii takich inwestycji.

 Doradcy: Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG, London Branch, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, Ipopema Securities S.A. oraz Societe Generale działają na rzecz Spółki i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., i nie działają na rzecz żadnego innego podmiotu w związku z Ofertą, i będą odpowiedzialne wyłącznie wobec Spółki i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,i nie będą odpowiedzialne wobec żadnego innego podmiotu za zapewnienie zabezpieczeń należnych ich klientom ani za świadczenie doradztwa w związku z Ofertą.

 Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może”, „ma na celu”, „mogą”, „będą”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „ma zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia.

 Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki lub branży, w której Spółka prowadzi działalność, osiągnięcia i rozwój Spółki będą się istotnie różnić od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości, zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.

Drukuj komunikat