Makro Express: Wzrost PKB w 2018: 5.1% (wstępny szacunek)

Makro Express

Według opublikowanego dzisiaj wstępnego szacunku GUS tempo wzrostu PKB w 2018 roku wyniosło 5.1%. Jest to wynik nieco wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 5.0%. Dynamika popytu krajowego wyniosła 5.3% w porównaniu ze wzrostem o 4.9% w 2017 roku, gdzie spożycie indywidualne wzrosło o 4.5%, a inwestycje o 7.3%. Wkład eksportu netto we wzrost PKB był neutralny (0.0pp).  

Wyliczenia dokonane na bazie danych rocznych i publikowanych wcześniej danych kwartalnych (do Q3’18 włącznie) wskazują - przy założeniu braku ich rewizji - że dynamika PKB w Q4’18 wyniosła ok. 4.8-4.9%r/r, gdzie spożycie indywidualne wzrosło o ok. 4.0%r/r, a inwestycje wzrosły o ok. 6.8%r/r. Wkład eksportu netto we wzrost PKB w Q4’18 był – według szacunków – dodatni i wyniósł 0.8pp. Wstępny szacunek dotyczący PKB w Q4’18 opublikowany zostanie przez GUS 14 lutego br., a pełna struktura PKB 28 lutego br. 

Wnioski: Tempo wzrostu gospodarczego Polski osiągnęło w 2018 r. poziom najwyższy od 2007 r. Podobną, ale jednak nieznacznie niższą skalę, zanotowano w 2011 r. Wzrost PKB wyniósł wtedy 5.0%. Motorem wzrostu polskiej gospodarki pozostał w 2018 r. bardzo szybko rosnący popyt wewnętrzny. Stało się tak głównie dzięki wciąż solidnemu wzrostowi konsumpcji gospodarstw domowych oraz przyspieszeniu inwestycji. Dynamika tych ostatnich okazała się najwyższa od 2014 r. Jednocześnie, najsłabiej od 2014 r. wpływał na wzrost PKB eksport netto. Jest to skutek z jednej strony wyhamowania eksportu towarów i usług w związku z pogarszającą się koniunkturą u naszego głównego partnera handlowego, czyli w Niemczech, a jednocześnie efekt solidnego importu powiązanego z rosnącym popytem krajowym.  

Z opublikowanych dziś wstępnych danych dotyczących całego 2018 r., a także biorąc pod uwagę opublikowane wcześniej dane w trzech kwartałach 2018 r., można wnioskować że dynamika PKB w czwartym kwartale nieco wyhamowała i nie przekraczała już 5.0%r/r. Jest to zwiastun słabszych odczytów PKB w kolejnych kwartałach 2019 r. Oznaki hamowania polskiej gospodarki już mamy, w postaci chociażby spadku wskaźnika PMI poniżej 50pkt czy też niższych dynamik produkcji przemysłowej, niemniej jednak wydaje się że spowolnienie nie będzie gwałtowne, a raczej właśnie stopniowe i łagodne. O ile pogorszenie koniunktury globalnej z całą pewnością negatywnie odbijać się będzie na polskiej gospodarce, o tyle silny popyt wewnętrzny powinien pozwolić na utrzymanie tempa wzrostu w całym 2019 r. w okolicach 4.0%. Prym nadal będzie wiodła konsumpcja gospodarstw domowych, wspierana stabilizacją na rynku pracy i kontynuowanymi transferami socjalnymi, a także inwestycje współfinansowane środkami unijnymi.  

 

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat