Makro Express: Wzrost PKB w 2019: 4.0% (wstępny szacunek)

Makro Express

Według opublikowanego dzisiaj wstępnego szacunku GUS tempo wzrostu PKB w 2019 roku wyniosło 4.0%. Jest to wynik niższy od konsensusu rynkowego na poziomie 4.2%. Dynamika popytu krajowego wyniosła 3.8% w porównaniu ze wzrostem o 5.3% w 2018 roku, gdzie spożycie indywidualne wzrosło o 3.9%, a inwestycje o 7.8%. Wkład eksportu netto we wzrost PKB był dodatni i wyniósł 0.4pp.

Wyliczenia dokonane na bazie danych rocznych i publikowanych wcześniej danych kwartalnych (do Q3’19 włącznie) wskazują - przy założeniu braku ich rewizji - że dynamika PKB w Q4’19 wyniosła ok. 2.9%r/r, gdzie spożycie indywidualne wzrosło o ok. 3.5%r/r, a inwestycje wzrosły o ok. 7.2%r/r. Wkład eksportu netto we wzrost PKB w Q4’19 był – według szacunków – ujemny i wyniósł 0.5pp. Wstępny szacunek dotyczący PKB w Q4’19 opublikowany zostanie przez GUS 14 lutego br., a pełna struktura PKB 28 lutego br.

Wnioski: Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2019 r. wyhamowało w porównaniu do 2018 r., kształtując się poniżej konsensusu rynkowego, ale mimo to pozostało relatywnie wysokie na tle innych krajów UE. Warto także wspomnieć, że prognozy dynamiki PKB, formowane u progu 2019 r., oscylowały w okolicach 3.8%, a te wskazujące na 4.0%, były bardzo nieliczne. Filarem wzrostu polskiej gospodarki pozostał w 2019 r. popyt wewnętrzny. Wciąż solidnie rosła konsumpcja gospodarstw domowych, przy istotnie przyspieszającym wzroście konsumpcji publicznej, podczas gdy redukcji uległo tempo wzrostu inwestycji. Ograniczeniu uległy w 2019 r. przede wszystkim inwestycje publiczne, w tym samorządów, podczas gdy wciąż dość mocno trzymały się inwestycje sektora prywatnego. Drugim silnikiem polskiej gospodarki był w 2019 r. handel zagraniczny. Pomimo spowolnienia gospodarczego na świecie bardzo dobrze radziły sobie firmy eksportowe, co przy jednocześnie niższym imporcie, przełożyło się na dodatni wkład eksportu netto we wzrost PKB.

Z opublikowanych dziś wstępnych danych dotyczących całego 2019 r. oraz opublikowanych wcześniej danych za trzy kwartały 2019 r., można wnioskować, że dynamika PKB w czwartym kwartale wyhamowała do ok. 2.9%r/r. Zastanawiająco wygląda nie tylko ten wynik, ale także jego struktura, w tym wyhamowanie dynamiki konsumpcji gospodarstw domowych (gdzie sprzedaż detaliczna miała się nawet nieco lepiej niż w trzecim kwartale i porównywalnie dobrze do czwartego kwartału 2018 r.) i wyraźne przyspieszenie inwestycji (gdzie z kolei produkcja budowlano-montażowa zanotowała pierwszy od czwartego kwartału 2016 r. spadek), dlatego można podejrzewać jednak rewizję danych historycznych. Istotne wyhamowanie dynamiki PKB w czwartym kwartale 2019 r., jeśli zostałoby potwierdzone przez GUS, sugeruje głębsze od dotychczasowych prognoz obniżanie się dynamiki PKB na przestrzeni 2020 r. Na ten moment wydaje się jednak, że tak być mnie musi, zwłaszcza jeśli ustabilizowałaby się sytuacja gospodarki niemieckiej (na co wydają się wskazywać niektóre tamtejsze dane) i całej strefy euro. Silna, w warunkach sprzyjającego pracownikom rynku pracy i transferów socjalnych, powinna pozostać konsumpcja gospodarstw domowych (choć ograniczać ją będzie zapewne wyższa niż w 2019 r. inflacja), w dół PKB ciągnąć będą natomiast najprawdopodobniej inwestycje. Tempo wzrostu PKB w całym 2020 r. ma szansę osiągnąć, wg moich prognoz, około 3.7%, choć po dzisiejszej publikacji wzrosło ryzyko niższego odczytu.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat