MakroExpress: Deficyt na rachunku obrotów bieżących w listopadzie: EUR221.0mln

Makro Express

W listopadzie deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł EUR221.0mln wobec deficytu na poziomie EUR471.0mln w październiku po korekcie. Konsensus rynkowy wskazywał na deficyt na poziomie EUR484.0mln wobec deficytu na poziomie EUR457.0mln w październiku przed korektą.


Saldo obrotów handlowych zanotowało deficyt w wysokości EUR229.0mln (wobec deficytu na poziomie EUR569.0mln w październiku), gdzie eksport wyniósł EUR20025.0mln (wzrost o 7.1%r/r), import zaś EUR20254.0mln (wzrost o 9.9%r/r), przy efektywnie słabszym kursie PLN, takiej samej liczbie dni roboczych oraz wyższych cenach surowców energetycznych niż w analogicznym okresie ub. roku. Saldo dochodów pierwotnych, uwzględniających wynagrodzenia pracowników zagranicznych oraz dochody inwestycyjne (takie jak dywidendy), wyniosło -EUR1828.0mln (wobec deficytu na poziomie EUR1782.0mln w październiku), przy wyższym niż przed miesiącem napływie środków z UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, a jednocześnie głębszym ujemnym saldzie dochodów z inwestycji. Saldo dochodów wtórnych, tj. transferów bieżących pomiędzy rezydentami a nierezydentami, zanotowało deficyt na poziomie EUR46.0mln (wobec deficytu na poziomie EUR36.0mln w październiku), przy niższych niż przed miesiącem napływach w ramach pozarolniczych transferów bieżących z UE. Wysoką nadwyżkę zanotowało saldo dochodów z usług (tj. EUR1882.0mln wobec EUR1916.0mln w październiku).


Wnioski: W listopadzie ponownie zaskakują nadspodziewanie mocne poziomy eksportu i importu, co stanowi bardzo pozytywny akcent w zestawieniu z wynikami badań PMI, które to wskazują na przedłużającą się słabość w obszarze nowych zamówień eksportowych oraz wątłą aktywność zakupową po stronie przedsiębiorstw. Sygnały ograniczonego popytu globalnego, nadwątlonego optymizmu wśród krajów rozwiniętych, a ponadto niepewność wokół stosunków handlowych na linii USA-Chiny-reszta świata oraz Brexitu, przy spodziewanym przez nas jednocześnie wciąż solidnym popycie krajowym (m.in. dzięki nieco bardziej dynamicznym inwestycjom) rysują, naszym zdaniem, perspektywę kontynuacji scenariusza ujemnego salda obrotów bieżących przy deficycie obrotów handlowych.


Agata Adamczyk
Ekonomista

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat