MakroExpress: Inflacja jeszcze wyższa, PKB niżej - komunikat po posiedzeniu RPP

Makro Express

W dzisiejszym komunikacie RPP zawarte zostały ścieżki CPI i PKB z najnowszego Raportu o Inflacji. Lipcowa projekcja uwzględnia dane i informacje opublikowane do dnia 22 czerwca br. i zgodnie z nią roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 13,2-15,4% w 2022 r. (wobec 9,3-12,2% w projekcji z marca 2022 r.), 9,8-15,1% w 2023 r. (wobec 7,0-11,0%) oraz 2,2-6,0% w 2024 r. (wobec 2,8-5,7%). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB, według projekcji, znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,9-5,5% w 2022 r. (wobec 3,4-5,3% w projekcji z marca 2022 r.), 0,2-2,3% w 2023 r. (wobec 1,9-4,1%) oraz 1,0-3,5 % w 2024 r.

Rada oceniła, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej i aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP – w ocenie RPP - będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych.

Dalsze decyzje Rady, jak zapisano w komunikacie, będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę. NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji. Powtórzono, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

Wnioski: To dziesiąta podwyżka stóp procentowych z rzędu, przy czym tempo zacieśniania polityki monetarnej zostało przez RPP wyraźnie zmniejszone. Dzisiejsza podwyżka stóp o 50pb, poniżej oczekiwań rynkowych (75pb), ma być może sygnalizować zapowiedziany w czerwcu przez prezesa NBP zbliżający się koniec cyklu podwyżek stóp procentowych, mimo że w najnowszej (lipcowej) projekcji NBP ponownie w górę została podniesiona prognoza inflacji zarówno na ten, jak i przyszły rok. W odniesieniu do roku bieżącego nie ma już wątpliwości, że wskaźnik CPI będzie dwucyfrowy, w roku przyszłym natomiast prawdopodobieństwo jego dwucyfrowego poziomu jest też bardzo wysokie. Co istotne, prognoza inflacji na rok 2023 została podwyższona mimo tego, że jednocześnie bardzo silnie w dół zrewidowana została prognoza dynamiki PKB. To zapewne obawy o sytuację gospodarczą, również w kontekście coraz „głośniejszych” obaw rynkowych o recesję globalną w przyszłym roku, skłoniły Radę do wyhamowania tempa zacieśniania polityki monetarnej. Patrząc jednak na zaprezentowane w komunikacie ścieżki CPI i PKB trudno stwierdzić, że nie będzie już konieczności dalszego podnoszenia stóp. Zapisy w komunikacie nie wskazują, że to koniec podwyżek, a poza tym RPP będzie mieć teraz trochę więcej czasu na obserwację sytuacji (brak posiedzenia w sierpniu) i dopiero we wrześniu będzie decydować co robić dalej. Aktualny poziom stopy referencyjnej, w wysokości 6.50%, nie jest w mojej ocenie docelowy i cały czas istnieje jeszcze przestrzeń na podwyżkę o przynajmniej 50-100pb.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat