MakroExpress: Nie zanosi się na zmiany - komunikat i konferencja po posiedzeniu RPP

Makro Express

RPP w komunikacie po lutowym posiedzeniu oceniła perspektywy krajowej koniunktury jako korzystne, lecz dostrzega stopniowe obniżenie się tempa wzrostu PKB w kolejnych kwartałach. Rada powtórzyła, że w najbliższych miesiącach spodziewa się przyspieszenia rocznego tempa wzrostu cen, jednak, ze względu na niższy poziom cen ropy naftowej oraz zamrożenie cen energii elektrycznej, skala tego wzrostu będzie wyraźnie mniejsza niż oczekiwano w listopadowej projekcji. RPP przewiduje, że w średnim okresie ograniczająco na dynamikę cen będzie oddziaływało oczekiwane obniżenie dynamiki wzrostu gospodarczego. W efekcie, według RPP, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Wnioski: W lutym, na miesiąc przed publikacją najnowszej projekcji inflacji i PKB, Rada przyjęła stanowisko nieco ostrożniejsze niż wyraziła w styczniu. Prezes A.Glapiński podkreślił na konferencji prasowej, że „na razie” na horyzoncie nie widać zmiany poziomu stóp procentowych. Zaznaczył przy tym, że stopy mogą pozostać bez zmian w tym i „prawdopodobnie” również w przyszłym roku, podczas gdy w styczniu oceniał, że obecna Rada mogłaby nie zdecydować się na zmiany stóp do końca kadencji. Niemniej, niska dynamika inflacji, w tym uporczywie mocno „przytłumiony” jej bazowy komponent, oraz symptomy spowolnienia wzrostu gospodarczego skłaniają Radę do utrzymywania nastawienia wait-and-see. Naszym zdaniem, bardzo prawdopodobny jest zatem scenariusz braku zmian poziomu stóp procentowych w tym i przyszłym roku.

Agata Adamczyk
Ekonomista

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat