MakroExpress: Płace w sektorze przedsiębiorstw w marcu: 5.7%r/r, zatrudnienie: 3.0%r/r

Makro Express

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w marcu nominalnie o 5.7%r/r wobec wzrostu o 7.6%r/r w lutym, co jest wynikiem niższym od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 7.2%r/r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w marcu o 3.0%r/r wobec wzrostu o 2.9%r/r w poprzednim miesiącu i średnich oczekiwań również na poziomie 2.9%r/r. Realny fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw (po uwzględnieniu wskaźnika CPI) wzrósł w marcu o 7.1%r/r wobec wzrostu o 9.4%r/r w lutym.  

Wnioski: Marzec przyniósł nieznaczne przyspieszenie tempa wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, do 3.0%r/r z 2.9%r/r notowanych w dwóch poprzednich miesiącach. Liczba etatów zwiększyła się o 15.6 tys., a więc sporo więcej zarówno w porównaniu do lutego br., jak i marca ubiegłego roku. Jednocześnie sporo niższe od oczekiwań, i generalnie najniższe od lipca 2017 r., okazało się tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Być może wyhamowanie dynamiki wynagrodzeń wynika z przesunięć wypłat premii lub bonusów w niektórych branżach (więcej na ten temat wiadomo będzie po publikacji Biuletynu Statystycznego), a zatem nie należy wyrokować że nastąpiło nagłe odwrócenie dotychczasowych trendów. Należy raczej spodziewać się, że w kolejnych miesiącach sytuacja nie ulegnie istotnym zmianom w stosunku do obserwowanej w ostatnich miesiącach. Wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw pozostanie najprawdopodobniej stabilny, gdyż silny popyt wewnętrzny (mimo mniejszego popytu zewnętrznego) przekładać się będzie na wzrost produkcji, a to oznaczać będzie zapotrzebowanie na pracowników. Jednocześnie dynamika wynagrodzeń w przemyśle powinna pozostać relatywnie wysoka, gdyż firmy zabiegać będą, w warunkach braku rąk do pracy, przede wszystkim o zatrzymanie u siebie już zatrudnionych pracowników bądź oferować takie wynagrodzenia, aby przyciągnąć pracowników konkurencji.  

Sytuacja na rynku pracy, w połączeniu z planowanymi już niedługo pierwszymi dużymi transferami pieniężnymi do gospodarstw domowych (tzw. „trzynasta” emerytura), gwarantują wciąż solidnie rosnącą konsumpcję. Będzie to w dalszym ciągu czynnik silnie wspierający tempo wzrostu gospodarczego w Polsce, które wg moich prognoz wyniesie w tym roku 4.5%. Z punktu widzenia RPP dzisiejsze dane nie zmieniają dotychczasowej ogólnej oceny sytuacji gospodarczej w kraju, dlatego nadal spodziewać się należy długotrwałej stabilizacji stóp procentowych. 

 

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat