r.

MakroExpress: Płace w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu: +11.9%r/r, zatrudnienie: 0.0%r/r

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w sierpniu nominalnie o 11.9%r/r wobec wzrostu o 10.4%r/r w lipcu i okazało się zbliżone do średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 11.8%r/r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nie zmieniło się r/r w sierpniu wobec wzrostu o 0.1%r/r w lipcu i konsensusu rynkowego wskazującego na wzrost o 0.1%r/r. Realny fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw (po uwzględnieniu wskaźnika CPI) wzrósł w sierpniu o 1.7%r/r wobec spadku o 0.3%r/r w lipcu.

Wnioski: Tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, w ujęciu nominalnym, przyspieszyło w sierpniu, co było zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. W związku z tym, że wskaźnik CPI w tym okresie obniżył się do poziomu 10.1%r/r, na plusie znalazła się ponownie (po przerwie w lipcu) dynamika realna wynagrodzeń i wyniosła 1.7%r/r. Wzrosty wynagrodzeń w ujęciu realnym, biorąc pod uwagę przewidywane dalsze schodzenie na niższe poziomy wskaźnika inflacji w najbliższych miesiącach, będą najprawdopodobniej nie tylko się utrzymywać, ale wręcz wyraźnie przyspieszać. Docelowo powinno to przekładać się na przyspieszającą konsumpcję gospodarstw domowych. Jednocześnie niska (w okolicach zera) pozostanie, jak wskazują prognozy, dynamika zatrudnienia. Firmy ograniczają procesy rekrutacyjne w związku z pogorszeniem popytu na towary i usługi, niektóre ograniczają zatrudnienie (choć warto podkreślić że mimo to nie notujemy dynamik ujemnych zatrudnienia), a do większej aktywności powrócą wraz z poprawą koniunktury. Podsumowując, rynek pracy pozostaje odporny na trudne warunki gospodarcze, udowadniając po raz kolejny, że ze względów demograficznych jest to już zupełnie inny rynek pracy niż jeszcze kilka lat temu.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły