MakroExpress: Podaż pieniądza M3 w listopadzie: +8.8%r/r

Makro Express

Podaż pieniądza M3 wzrosła w listopadzie o 8.8%r/r wobec wzrostu o 8.3%r/r w październiku. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost na poziomie 8.5%r/r.

Depozyty gospodarstw domowych zwiększyły się o 8.1%r/r wobec wzrostu o 9.0%r/r miesiąc wcześniej. Depozyty przedsiębiorstw wzrosły w listopadzie o 4.7%r/r po wzroście o 3.9%r/r w poprzednim miesiącu. Po stronie czynników kreacji pieniądza, kredyty dla gospodarstw domowych wzrosły w listopadzie o 6.6%r/r po wzroście o 6.1%r/r w październiku, zaś dynamika kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła do 7.3%r/r z 7.2%r/r w październiku.

Wnioski: W listopadzie tempo wzrostu depozytów gospodarstw domowych osiągnęło drugi najwyższy w tym roku, po październiku, poziom. Niewątpliwie przyczynił się do tego trwający istotny odpływ netto środków z produktów detalicznych oferowanych przez fundusze inwestycyjne. Prawdopodobnie, wsparciem dla wzrostu depozytów gospodarstw domowych była również kontynuacja rozpoczętych w październiku wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich dla rolników oraz wypłaty dodatków do wynagrodzeń w górnictwie. Odnotowano również solidne tempo wzrostu wolumenu kredytów dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw (co jest częściową zasługą efektu niskiej zeszłorocznej bazy odniesienia).

Spodziewamy się, że wciąż solidny popyt konsumpcyjny i pozytywne oceny własnych możliwości dokonywania zakupów wspierać będą w kolejnych miesiącach umiarkowany wzrost wartości kredytów sektora gospodarstw domowych, zarówno konsumpcyjnych, jak i mieszkaniowych, jednak przy niewysokiej dynamice ich liczby. Ponadto, sądzimy, że przedsiębiorstwa niezmiennie chętniej sięgać będą po środki własne w celu realizacji projektów inwestycyjnych niż po kredyt, choć przewidujemy rosnące zainteresowanie kredytem długoterminowym po stronie MŚP. Niemniej, w sektorze przedsiębiorstw obserwować możemy kontynuację wzrostu wartości kredytów krótkoterminowych, wskutek inflacji kosztów działalności operacyjnej. Jednocześnie, czynnikiem ograniczającym bezpośredni wzrost wolumenu szerokiego pieniądza pozostanie niski poziom realnych stóp procentowych.

Agata Adamczyk
Ekonomista

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat