r.

MakroExpress: Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu: +6.1%r/r

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w sierpniu o 6.1%r/r wobec wzrostu o 4.2%r/r w lipcu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 4.1%r/r.

Wnioski: Dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej w sierpniu okazały się nad wyraz dobre. Dynamika powróciła na wyższy poziom, oddalając się od zera. Wciąż jednak najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się hamowanie budownictwa w kolejnych miesiącach.

Z danych GUS wynika, że w sierpniu br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła r/r tylko w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków (o 25.7%), spadła natomiast zarówno w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 1.6%), jak i w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne (o 1.3%). GUS podał, że wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym ukształtowała się r/r w lipcu br. na poziomie wyższym o 1.3%, a w przypadku robót o charakterze remontowym o 13.2% (gdzie przed rokiem notowano odpowiednio wzrosty o 9.0% i 12.2%).

Pomimo wyższego od prognoz sierpniowego odczytu widać, że budownictwo hamuje znacznie wyraźniej niż przemysł, na co składa się kilka czynników. Po pierwsze jest to spadek popytu na mieszkania, gdzie w związku ze wzrostem stóp procentowych i obowiązkiem stosowania procedur wyliczania zdolności kredytowej przez sektor bankowy, gwałtownie skurczyła się liczba gospodarstw domowych, które taki kredyt mogą zaciągnąć. Po drugie, cały czas utrzymują się na wysokich poziomach, a nawet w niektórych aglomeracjach jeszcze rosną, ceny mieszkań i innych budowli. Mają na to wpływ ceny materiałów budowlanych, koszty budowy oraz koszty pracy. Po trzecie wreszcie, odczuwalny jest brak środków unijnych, które mogłyby wspomóc „wznoszenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej” czy „roboty budowlane specjalistyczne”. W takich warunkach, które raczej nie ulegną szybkiej poprawie, należy oczekiwać dalszego wstrzymywania realizacji projektów przez firmy budowlane, co skutkować będzie coraz niższymi odczytami produkcji budowlano-montażowej, ze spadkami r/r włącznie.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły