r.

MakroExpress: Produkcja przemysłowa w sierpniu: -2.0%r/r; PPI: -2.8%r/r

Produkcja przemysłowa spadła w sierpniu o 2.0%r/r wobec spadku o 2.3%r/r (po korekcie z 2.7%r/r) w lipcu i konsensusu rynkowego zakładającego spadek o 1.7%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja spadła w sierpniu o 1.8%r/r wobec spadku o 2.0%r/r w lipcu.

Ceny producentów (PPI) spadły w sierpniu o 2.8%r/r wobec spadku o 2.1%r/r (po korekcie z 1.7%r/r) w lipcu. Konsensus rynkowy wskazywał na odczyt PPI na poziomie -2.9%r/r.

Wnioski: Tempo spadku produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu wyhamowało, ale mniej niż wskazywał na to konsens rynkowy. Jednocześnie pogłębił się w sierpniu spadek cen producentów, do czego w dalszym ciągu przyczyniała się rekordowo wysoka zeszłoroczna baza, a także spadki cen części surowców na światowych rynkach.

Z komunikatu GUS wynika, że w sierpniu br. produkcja r/r spadła w 23 (spośród 34) działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 19.9%), w produkcji metali (17.9%), papieru i wyrobów z papieru (o 12.3%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 12.2%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 11.1%). Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 11 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 22.0%), w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 15.3%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 14.0%), maszyn i urządzeń (o 9.9%). GUS podał również, że spośród głównych grupowań przemysłowych w sierpniu br. odnotowano spadek r/r w produkcji dóbr zaopatrzeniowych (o 7.8%), konsumpcyjnych trwałych (o 6.4%), dóbr związanych z energią (o 4.4%) i dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 0.9%). Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych (o 10.5%).

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu pozostała w sierpniu ujemna i niemal ze 100% pewnością można oczekiwać, że także we wrześniu znajdzie się na minusie. Tym samym w całym III kw. br. produkcja sprzedana przemysłu będzie ponownie pod kreską, choć spadek nie powinien mieć już takiej skali jak to miało miejsce w II kwartale. Taki scenariusz nakierowuje na oczekiwania ponownego spadku PKB w III kw. (trzeci kwartał z rzędu), choć raczej niewielkiego, tj. mniejszego niż w I i II kwartale br. Przemysłowi w Polsce ciąży nadal ograniczony popyt wewnętrzny, głównie po stronie konsumpcji, ale także pogarszająca się koniunktura u naszego głównego partnera handlowego (w Niemczech) daje o sobie mocno znać. Dobrą wiadomością pozostaje wciąż rosnąca w dwucyfrowym tempie produkcja dóbr inwestycyjnych.

Słabość gospodarki, w połączeniu ze schodzącym na niższe poziomy wskaźnikiem inflacji, będzie skłaniać RPP do kolejnych obniżek stóp procentowych. Należy się spodziewać, w mojej opinii, kolejnego cięcia stóp w październiku, rzędu 25-50pb.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły