MakroExpress: Przyspieszenie inflacji nie jest niepokojące, stopy bez zmian nawet do końca kadencji RPP - komunikat i konferencja po posiedzeniu RPP

Makro Express

W komunikacie po majowym posiedzeniu RPP ocenia, że w Polsce utrzymuje się dobra koniunktura, choć tempo wzrostu PKB w Q1’19 było nieco niższe niż w poprzednich kwartałach. Wzrostowi aktywności gospodarczej sprzyja wg RPP rosnąca, choć nieco wolniej niż w poprzednich kwartałach, konsumpcja wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Towarzyszy temu wzrost inwestycji. RPP zwraca uwagę, że w ostatnich miesiącach wzrosła dynamika cen konsumpcyjnych, do czego przyczynił się wzrost cen paliw i żywności, a także wyższa inflacja bazowa. Mimo to inflacja, w ocenie RPP, utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. W ocenie Rady perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne. W kolejnych kwartałach nastąpi jednak prawdopodobnie stopniowe obniżenie się tempa wzrostu PKB. Jednocześnie inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. Rada powtarza, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. 

Wnioski: Wbrew oczekiwaniom ani dzisiejszy komunikat po posiedzeniu RPP, ani wypowiedzi prezesa NBP A.Glapińskiego podczas konferencji, nie uległy większym zmianom i nie były ostrożniejsze jeśli chodzi o przewidywany przez Radę horyzont utrzymywania bez zmian stóp procentowych. Co więcej, podtrzymana została dotychczas formułowana teza, że stopy pozostać mogą na obecnym poziomie do końca kadencji obecnej RPP, czyli do 2022 r. Rada od ostatniego posiedzenia poznała dwa istotne dla niej wskaźniki, tj. tempo wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale br., wyższe od oczekiwanego w marcowej Projekcji Inflacji, a także kwietniowy wskaźnik CPI, także wyższy od prognoz. Wskaźniki te nie są jednak na razie, jak wskazał prof. A.Glapiński, elementem, który skłoniłby RPP do myślenia o zmianach stóp. Rada spodziewa się, że inflacja powróci na niższe poziomy w przyszłym roku, a tempo wzrostu gospodarczego będzie dalej delikatnie hamować. Scenariuszem podstawowym pozostaje zatem nadal brak zmian stóp w tym i co najmniej w przyszłym roku, zwłaszcza że główne banki centralne (tj. EBC i Fed) także o zmianach stóp przestały na razie myśleć.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat