MakroExpress: Rada zapowiada kontynuację dotychczasowych działań - komunikat po posiedzeniu RPP

Makro Express

W komunikacie po styczniowym posiedzeniu RPP powtarza, że w Polsce trwa ożywienie aktywności gospodarczej, mimo kolejnej fali wzrostu zachorowań, i nadal poprawia się sytuacja na rynku pracy. W najbliższych kwartałach oczekiwane jest utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej, choć czynnikiem niepewności jest wpływ pandemii na globalną i krajową koniunkturę, a także oddziaływanie ograniczeń podażowych oraz wysokich cen surowców energetycznych na gospodarkę. RPP zwraca w komunikacie uwagę na wysoki poziom inflacji w listopadzie 2021 r. i wskazuje na jej utrzymanie się na podwyższonym poziomie również w 2022 r. RPP oczekuje obniżenia się inflacji w dłuższej perspektywie, do czego przyczynić się ma oczekiwane wygaśnięcie części globalnych szoków podbijających obecnie dynamikę cen, a także podwyższenie stóp procentowych NBP. Jednocześnie jednak utrzymuje się – wg RPP - ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej i aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP.

RPP powtarza, że jej decyzje w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie, przy uwzględnieniu kształtowania się sytuacji koniunkturalnej, tak aby zapewnić średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy po globalnym szoku pandemicznym. Ocena Rady dotycząca skali łącznego zacieśnienia monetarnego niezbędnego dla realizacji powyższych celów będzie uwzględniała napływające informacje dotyczące perspektyw inflacji oraz wzrostu gospodarczego, w tym perspektyw sytuacji na rynku pracy. W komunikacie powtórzono także, że NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej, a terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych

Wnioski: To już czwarta, znacząca, podwyżka stóp procentowych w Polsce. Od października 2021 r. stopa referencyjna wzrosła łącznie o 215pb, a więc sporo. Dzisiejszy wzrost stóp był zgodny ze średnimi oczekiwaniami analityków, ale z reakcji rynków finansowych po ogłoszeniu decyzji przez Radę można wyciągnąć wniosek, że nie wykluczały one nawet większego ruchu.

Stopy procentowe będą nadal rosnąć, co sugeruje powtórzone w komunikacie Rady zdanie o decyzjach w kolejnych miesiącach, które „będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie”. Najwyższa od 2000 r. inflacja (przy założeniu że w grudniu 2021 r. wskaźnik CPI przekroczył 8.0%r/r) po prostu nie pozwala RPP tylko się tej inflacji przyglądać. Co więcej, najnowsze zrewidowane prognozy NBP dotyczące inflacji w 2022 r., o których wspominał prezes NBP A.Glapński w ostatnich dniach (średniorocznie 7.6%), wyraźnie pokazują, że przybierze ona jeszcze na sile. Podwyżki stóp procentowych to w tej chwili główny instrument w rękach RPP, którym może ona choć częściowo inflację okiełznać, ale musimy pamiętać o tym, że skutki podejmowanych przez Radę działań widoczne będą dopiero za około 3-4 kwartały. Na koniec br. spodziewam się stopy referencyjnej w okolicach 3.50%, choć w przypadku negatywnych zaskoczeń inflacyjnych nie można wykluczyć, że będzie to poziom wyższy.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat