MakroExpress - RPP nie zmienia swojego nastawienia do polityki pieniężnej

Makro Express

W komunikacie po lipcowym posiedzeniu RPP ocenia, że dynamika PKB w Q2 utrzymała się prawdopodobnie na poziomie zbliżonym do Q1. Rada zwraca uwagę jednocześnie, że napływające w ostatnim okresie dane nie wskazują na przyspieszenie wzrostu aktywności gospodarczej w kolejnych kwartałach. RPP ocenia, że w najbliższych miesiącach roczna dynamika cen będzie nadal ujemna, przede wszystkim ze względu na wcześniejsze silne spadki cen surowców. Jednocześnie oczekiwane utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy, ogranicza – wg Rady - ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. W komunikacie zawarte zostały ścieżki CPI i PKB z najnowszego Raportu o inflacji. Zgodnie z lipcową projekcją przygotowaną przez NBP przy założeniu niezmienionych stóp procentowych roczny wskaźnik CPI znajdzie się z 50%-owym prawdopodobieństwem w przedziale -1.1÷ -0.4% w 2015 r. (wobec -1.0÷0.0% w projekcji z marca 2015 r.), 0.7÷2.5% w 2016 r. (wobec -0.1÷1.8%) oraz 0.5÷2.6% w 2017 r. (wobec 0.1÷2.2%). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50%-owym prawdopodobieństwem w przedziale 3.0÷4.3% w 2015 r. (wobec 2.7÷4.2% w projekcji z marca 2015 r.), 2.3÷4.5% w 2016 r. (wobec 2.2÷4.4%) oraz 2.5÷4.7% w 2017 r. (wobec 2.4÷4.6%).

Wnioski: Podobnie jak w ostatnich miesiącach również dzisiaj RPP daje do rozumienia, że nie zamierza zmieniać poziomu stóp procentowych do końca swojej kadencji. Zawarte w dzisiejszym komunikacie prognozy dotyczące CPI i PKB, gdzie w pierwszym przypadku zostały one nieco skorygowane w dół na 2015 r. i solidnie podwyższone na lata 2016-2017, a w drugim skorygowane w górę w całym okresie prognozy, nie dają RPP podstaw do zmian parametrów polityki pieniężnej. Choć najnowsze prognozy nie uwzględniają ostatnich wydarzeń związanych z Grecją, z wypowiedzi prezesa NBP M.Belki można wnioskować że Radzie niestraszne jest ewentualne wyjście Grecji ze strefy euro. RPP oczekuje prawdopodobnie w takiej sytuacji szybkich działań po stronie KE i EBC, co stabilizowałoby rynki finansowe, i dzięki temu Grexit miałby ograniczony wpływ na polską walutę, obligacje i gospodarkę. Na dzień dzisiejszy, przy zadowalającym tempie wzrostu gospodarczego i zawężającej się powoli deflacji, nadal najbardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz braku zmian stóp procentowych w kolejnych miesiącach. W scenariuszu bazowym spodziewam się braku zmian poziomu stóp do końca 2016 r.

Drukuj komunikat