MakroExpress: Saldo obrotów bieżących w lipcu -EUR809.0mln

Makro Express

W lipcu deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł EUR809.0mln wobec deficytu na poziomie EUR240.0mln w czerwcu. Konsensus rynkowy wskazywał na deficyt na poziomie EUR659.0mln.

Saldo obrotów handlowych zanotowało deficyt w wysokości EUR432.0mln, gdzie eksport wyniósł EUR17115.0mln (wzrost o 9.8%r/r), import zaś EUR17547.0mln (wzrost o 11.6%r/r), przy wyższej liczbie dni roboczych, efektywnie słabszym kursie PLN oraz wyższych cenach surowców energetycznych niż w analogicznym okresie ub. roku. Saldo dochodów pierwotnych, uwzględniających wynagrodzenia pracowników zagranicznych oraz dochody inwestycyjne (takie jak dywidendy), wyniosło -EUR2021.0mln (wobec deficytu na poziomie EUR1579.0mln w czerwcu) przy znacznie niższym niż przed miesiącem napływie środków z UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Saldo dochodów wtórnych, tj. transferów bieżących pomiędzy rezydentami a nierezydentami, zanotowało deficyt na poziomie EUR54.0mln (wobec nadwyżki na poziomie EUR68.0mln w czerwcu), przy niższych niż przed miesiącem napływach w ramach pozarolniczych transferów bieżących z UE. Wysoką nadwyżkę zanotowało saldo dochodów z usług (tj. EUR1689.0mln wobec EUR1684.0mln w czerwcu).

Wnioski: W lipcu saldo obrotów w handlu towarowym osiągnęło spodziewany deficyt, przy solidnych dynamikach przepływów handlowych. W średnioterminowej perspektywie, spodziewając się wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego w grupie krajów rozwiniętych i jednocześnie kontynuacji solidnego popytu krajowego, w tym umiarkowanego przyspieszenia inwestycji, także importochłonnych, możemy obserwować ujemne saldo obrotów bieżących, przy jednoczesnym deficycie obrotów handlowych.

Agata Adamczyk
Ekonomista

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat