MakroExpress: Sprzedaż detaliczna w marcu: 3.1%r/r

Makro Express

Sprzedaż detaliczna wzrosła nominalnie w marcu o 3.1%r/r wobec wzrostu o 6.5%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się niższa od oczekiwań rynkowych na poziomie 4.1%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna wzrosła w marcu o 1.8%r/r wobec wzrostu o 5.6%r/r w lutym i średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 2.7%r/r. 

Wnioski: Nominalne tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w marcu br. wyhamowało w ujęciu rocznym w porównaniu do tempa zanotowanego w lutym, co mogło mieć związek po pierwsze z aż 4 niehandlowymi niedzielami na wszystkich 5, a po drugie z późniejszą w tym roku Wielkanocą niż w roku ubiegłym i w związku z tym przesunięciem zwiększonych zakupów na kwiecień. W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna wzrosła w marcu br. o 14.1%, a więc tylko nieznacznie wolniej w porównaniu do zeszłorocznego marcowego wzrostu o 17.8%m/m. Tym samym miesięczny wzrost pokazuje, że w warunkach wciąż sprzyjającej pracownikom sytuacji na rynku pracy (tj. niskiego bezrobocia i rosnących wynagrodzeń) konsumpcja gospodarstw domowych ma się dobrze i pozostaje głównym filarem wzrostu gospodarczego w Polsce. Jej dynamika w pierwszym kwartale br. wyniosła prawdopodobnie ok. 3.8-4.0%r/r, biorąc pod uwagę dynamikę realną sprzedaży detalicznej w tym okresie na poziomie 4.1%r/r wobec 5.8%r/r w czwartym kwartale 2018 r., ale jest prawdopodobne że w kolejnych kwartałach, w związku z „nowymi” transferami pieniężnymi do gospodarstw domowych (tzw. „trzynasta” emerytura, 500 zł na każde dziecko) wydatki konsumpcyjne ponownie nabiorą większego wigoru. Dynamika PKB w pierwszym kwartale br. wyniosła prawdopodobnie ok. 4.5-4.7%r/r. 

Opublikowane dziś dane nie zmieniają dotychczasowego obrazu gospodarki, dlatego też nie należy spodziewać się że wpłyną one na dotychczasowe nastawienie RPP do polityki pieniężnej. Aktualny pozostaje scenariusz długotrwałej stabilizacji stóp procentowych, wykraczającej poza 2019 r.

 

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat