MakroExpress: Sprzedaż detaliczna we wrześniu: +11.1%r/r (nominalnie), +5.1%r/r (realnie)

Makro Express

Sprzedaż detaliczna wzrosła we wrześniu nominalnie o 11.1%r/r wobec wzrostu o 10.7%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się nieco wyższa od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 10.4%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna wzrosła we wrześniu o 5.1%r/r wobec wzrostu o 5.4%r/r w sierpniu i średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 5.2%r/r.

Wnioski: Realne tempo wzrostu sprzedaży detalicznej we wrześniu okazało się zbliżone do oczekiwań rynkowych, choć w ujęciu nominalnym było wyższe od prognoz. Wynika to głównie z faktu, że mocno przyspiesza wzrost cen towarów. Deflator sprzedaży detalicznej wyniósł we wrześniu już 5.7%r/r i jest to poziom nie widziany od wielu lat.

Z opublikowanych przez GUS danych miesięcznych wynika, że dynamika realna sprzedaży detalicznej w trzecim kwartale br. wyniosła ok. 4.5%r/r w porównaniu ze wzrostem o 14.2%r/r w drugim kwartale. Zobaczymy zatem na pewno wyhamowanie tempa wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych w tym okresie, wg moich szacunków także do ok. 4.5%r/r. Popyt konsumpcyjny w polskiej gospodarce wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, widać jednak powodowane inflacją pogorszenie nastrojów konsumenckich, co w dalszej kolejności przekładać się będzie na ograniczanie wydatków.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat