MakroExpress: Stopa bezrobocia w marcu: 5.9%

Makro Express

Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w marcu do 5.9% z 6.1% w lutym. Dane okazały się zgodne z oczekiwaniami rynkowymi.  

Wnioski: Stopa bezrobocia powróciła w marcu poniżej 6.0%. Jednocześnie liczba bezrobotnych spadła w marcu, po dwóch miesiącach, poniżej 1 mln. Wpływ na zmniejszenie bezrobocia miało rozpoczęcie prac sezonowych, m.in. w rolnictwie i sadownictwie. Co więcej, w kolejnych miesiącach stopa bezrobocia będzie się najprawdopodobniej dalej zmniejszać (choć na pewno wolniej niż w latach poprzednich), a najniższym jej tegorocznym poziomem może być 5.4%. Dopiero w końcu roku może ona, ponownie z przyczyn sezonowych, nieco wzrosnąć i tym samym zakończyć rok w okolicach 5.5%. Będzie to kolejny rekordowo niski poziom stopy bezrobocia w Polsce.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat