MakroExpress: Stopy bez zmian nawet do 2022 r. - komunikat i konferencja po posiedzeniu RPP

Makro Express

W komunikacie po styczniowym posiedzeniu RPP wskazuje, że w Polsce napływające dane wskazują na utrzymywanie się dobrej koniunktury, czemu sprzyja rosnąca (choć nieco wolniej niż w poprzednich kwartałach) konsumpcja oraz wzrost inwestycji. RPP podkreśla, że mimo relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w ubiegłym roku wzrostu płac roczna dynamika cen konsumpcyjnych obniżyła się w ostatnich miesiącach i pozostaje umiarkowana, a także niska pozostaje inflacja bazowa. W ocenie Rady bieżące informacje wskazują na relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych kwartałach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się tempa wzrostu PKB. Jak dodaje RPP, według aktualnych prognoz w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen zwiększy się, jednak – ze względu na spadek cen ropy naftowej oraz zamrożenie cen energii elektrycznej – skala tego wzrostu będzie mniejsza niż oczekiwano w listopadowej projekcji. RPP oczekuje, że w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego. Rada powtarza w styczniowym komunikacie że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Wnioski: Nowy rok nie przyniósł zmian jeśli chodzi o ocenę RPP dotyczącą sytuacji makroekonomicznej Polski. Nastąpiło jednak - jak można wnioskować zwłaszcza z wypowiedzi prezesa NBP - jeszcze większe złagodzenie nastawienia Rady do polityki pieniężnej. W świetle ponownego wyhamowania inflacji i oczekiwań braku jej istotnego przyspieszenia (m.in. ze względu na powstrzymanie przez Ministerstwo Energii fali podwyżek cen prądu dla gospodarstw domowych, firm i samorządów) Rada daje wyraźnie do zrozumienia, że spodziewa się rewizji w dół listopadowych prognoz NBP dotyczących wskaźnika CPI na ten rok. Co więcej, spodziewa się, że inflacja nie przekroczy celu NBP ani w tym, ani w przyszłym roku, a może i w kolejnych latach. Niska inflacja, w połączeniu z oznakami słabnącej nieco koniunktury, utwierdza Radę w przekonaniu o słuszności utrzymywania stóp procentowych na obecnym niskim poziomie i braku potrzeby ich zmian w kolejnych miesiącach. Spodziewamy się nadal stabilizacji stóp procentowych w tym roku, a biorąc pod uwagę wypowiedzi prezesa NBP A.Glapińskiego coraz bardziej prawdopodobny staje się naszym zdaniem scenariusz braku ich zmian do końca kadencji obecnej RPP, czyli do 2022 r.

Monika Kurtek
Główny Ekonomista

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat