r.

MakroExpress: W najbliższych kwartałach dynamika cen konsumpcyjnych prawdopodobnie wzrośnie - komunikat po posiedzeniu RPP

W dzisiejszym komunikacie po posiedzeniu RPP zawarte zostały ścieżki CPI i PKB z najnowszego Raportu o Inflacji. Lipcowa projekcja uwzględnia dane i informacje opublikowane do dnia 14 czerwca br. i zgodnie z nią roczna dynamika cen znajdzie się z 50%-owym prawdopodobieństwem w przedziale 3,1 – 4,3% w 2024 r. (wobec 2,8 – 4,3% w projekcji z marca br.), 3,9 – 6,6% w 2025 r. (wobec 2,2 – 5,0%) oraz 1,3 – 4,1% w 2026 r. (wobec 1,5 – 4,3%). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50%-owym prawdopodobieństwem w przedziale 2,3 – 3,7% w 2024 r. (wobec 2,7 – 4,3% w projekcji z marca br.), 2,8 – 4,8% w 2025 r. (wobec 3,2 – 5,3%) oraz 1,9 – 4,3% w 2026 r. (wobec 2,0 – 4,5%).

W komunikacie RRP zwraca uwagę, że w Polsce następuje stopniowe ożywienie aktywności gospodarczej, a na rynku pracy utrzymuje się niskie bezrobocie i wysoka liczba pracujących, choć zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. było niższe niż rok wcześniej. Jednocześnie dynamika wynagrodzeń nadal kształtuje się na wysokim poziomie. W ocenie Rady napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i niższej presji inflacyjnej za granicą oddziałuje w kierunku ograniczenia krajowej inflacji. W kierunku wyższej presji popytowej w krajowej gospodarce oddziałuje natomiast – w opinii RPP - wyraźny wzrost wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym. RPP uważa, że w najbliższych kwartałach dynamika cen konsumpcyjnych prawdopodobnie wzrośnie i będzie wyższa od celu inflacyjnego NBP, do czego przyczyni się podwyższenie cen energii. Po wygaśnięciu wpływu wzrostu cen energii – przy obecnym poziomie stóp procentowych NBP – inflacja powinna zdaniem Rady powrócić do średniookresowego celu NBP, choć czynnikiem niepewności jest wpływ wyższych cen energii na oczekiwania inflacyjne.

W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. w komunikacie powtórzono, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie. Ponownie wskazano, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, a NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla trwałego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Powtórzono, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.

Wnioski: Stopy procentowe w Polsce zostały kolejny miesiąc z rzędu utrzymane przez RPP na niezmienionym poziomie. Decyzja Rady nie była zaskoczeniem. Co więcej, ścieżki centralne CPI i PKB z najnowszej lipcowej projekcji, zawarte w komunikacie po posiedzeniu RPP, wydają się potwierdzać, że stopy procentowe w Polsce długo jeszcze nie zostaną zmienione, tj. nie zostaną obniżone. W zaprezentowanym scenariuszu bowiem prognoza CPI została „uśredniona” do 3.7% w tym roku (w edycji marcowej projekcji zaprezentowano dwa scenariusze gdzie w jednym z nich średnioroczny wskaźnik CPI wynosił 3.0%, a w drugim 5.7%), w przyszłym roku natomiast „skacze” do ponad 5.0% i dopiero w 2026 r. wraca do przedziału odchyleń od celu NBP. I choć jednocześnie skorygowano w dół prognozę PKB w całym horyzoncie projekcji, do około 3.0% w tym roku, 3.8% w 2025 r. i 3.1% w 2026 r., to należy zakładać, że kluczowa dla decyzji RPP pozostanie inflacja. Na podstawie zaprezentowanych ścieżek należy oczekiwać stabilizacji stóp procentowych do końca br. Generalnie, perspektywa cięć się oddala i rośnie prawdopodobieństwo tego, że dojdzie do nich najwcześniej w połowie 2025 r., choć scenariuszowi temu towarzyszy niepewność co do tego jakie decyzje zapadną odnośnie do cen energii i gazu z początkiem przyszłego roku.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły