MakroExpress: Wskaźnik CPI w czerwcu (flash): 2.6%r/r

Makro Express

Wskaźnik CPI wyniósł w czerwcu wg „szybkiego” szacunku GUS 2.6%r/r wobec 2.4%r/r w kwietniu i konsensusu rynkowego na poziomie 2.4%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0.3%.


Wnioski: Inflacja w czerwcu, w ujęciu rocznym, ponownie przyspieszyła. Z danych GUS wynika, że w stosunku do maja br. wzrosły w czerwcu ceny żywności (o 0.3%), wzrosły ceny paliw (o 0.1%), spadły natomiast ceny nośników energii (o 0.2%). Ponieważ badania GUS dotyczące cen paliw nie obejmują całego miesiąca, być może ostatecznie w kategorii tej pojawi się niewielka korekta w dół. Spadek cen m/m miał zapewne także miejsce w czerwcu w przypadku odzieży i obuwia, ze względu na rozpoczęcie letnich wyprzedaży, ale najprawdopodobniej tylko w tej kategorii jeszcze. Pełna struktura czerwcowego wskaźnika CPI opublikowana zostanie 15 lipca br.

W kolejnych miesiącach br. należy oczekiwać dalszego stopniowego przyspieszania inflacji. Na koniec roku prawdopodobnie przekroczy ona 3.0%r/r. Wzrost cen dotyczyć będzie przede wszystkim żywności, w przypadku której trudne warunki pogodowe w ostatnich miesiącach i obecnie, przekładać się będą na niższe zbiory warzyw, owoców i plony zbóż. Warto zaznaczyć, że czerwiec był do tej pory zazwyczaj miesiącem spadku cen w tej kategorii w ujęciu miesięcznym, a tym razem tak się nie stało. Nie należy jednak spodziewać się reakcji RPP na wzrost wskaźnika CPI. W warunkach powrotu głównych banków centralnych na świecie do luzowania polityki monetarnej (EBC, Fed), a jednocześnie oczekiwanego delikatnego wyhamowania tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, bazowym scenariuszem pozostaje długotrwała (przynajmniej w tym i przyszłym roku) stabilizacja stóp procentowych.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat