r.

MakroExpress: Wskaźnik CPI w lutym wyniósł 18.4%r/r wobec 16.6%r/r po korekcie w styczniu (dane wg nowego systemu wag)

Wskaźnik CPI wyniósł w lutym 18.4%r/r wobec zrewidowanego do 16.6%r/r (z 17.2%r/r) wskaźnika styczniowego i okazał się niższy od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 18.5%r/r. Dane zostały wyliczone w oparciu o aktualny system wag, opracowany na podstawie struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w 2022 r., uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych.

Wnioski: Zmiana wag w koszyku inflacyjnym spowodowała korektę w dół wstępnego szacunku styczniowego wskaźnika CPI, do 16.6%r/r z 17.2%r/r, co jest pewnym zaskoczeniem. Według nowych wyliczeń GUS w 2022 r. zwiększył się udział wydatków gospodarstw domowych na żywność i napoje bezalkoholowe (w największym stopniu), na użytkowanie mieszkań, zdrowie, transport, rekreację i kulturę, edukację, restauracje i hotele oraz inne towary i usługi. Spadł natomiast w budżetach gospodarstw udział wydatków na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, wyposażenie mieszkań oraz łączność. Zmiany wag odzwierciedlają to, co działo się w gospodarce w poprzednim roku. Wybuch wojny na terytorium Ukrainy w lutym 2022 r. spowodował m.in. gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych i rolnych, co przełożyło się najbardziej na zwiększanie wydatków przez gospodarstwa domowe na takie kategorie jak „utrzymanie mieszkań”, „transport”, czy „żywność i napoje bezalkoholowe”.

Zgodnie z oczekiwaniami wskaźnik CPI w lutym br. zwiększył się w porównaniu do zanotowanego w styczniu, na co wpływ miała z jednej strony niska baza odniesienie z lutego roku poprzedniego, a z drugiej częściowe odwrócenie tarcz antyinflacyjnych z początkiem br. Jednocześnie oczekuje się, że jest to najwyższy odczyt inflacji w tym roku i że od marca wskaźnik CPI będzie się obniżał. Istotna rewizja w dół styczniowego wskaźnika inflacji, w połączeniu z nieco niższym od konsensusu odczytem lutowym, zwiększa prawdopodobieństwo, że w ostatnich miesiącach br. (tj. od września) znajdzie się ona na poziomach jednocyfrowych. Jednocześnie istnieje szereg ryzyk, które mogą wskaźnik inflacji podbić. Pierwszym jest cały czas trwająca wojna na terytorium Ukrainy i jej konsekwencje, drugim jest tempo zacieśniania polityki monetarnej przez główne banki centralne na świecie, tj. EBC i Fed (jeśli nastąpi tu spowolnienie – inflacja będzie prawdopodobnie utrzymywać się na podwyższonym poziomie dłużej od oczekiwań), trzecim wreszcie jest skala odbicia gospodarczego w Chinach po odejściu od polityki „zero Covid”. Lokalnie nie wiadomo czy przywrócony zostanie wyższy VAT na żywność w połowie br. oraz jak długo stosowana będzie polityka zamrażania cen energii i ciepła dla gospodarstw domowych. Wskaźnik CPI z dużym prawdopodobieństwem pozostanie średniorocznie dwucyfrowy w 2023 r., ale będzie już na pewno niższy od zanotowanego w 2022 r. Spodziewam się okolic 12.0%. Stopy procentowe w tej sytuacji nie zostaną już podwyższone przez RPP, a bazowym scenariuszem jest ich stabilizacja do końca br. i pierwsze obniżki w pierwszym kwartale 2024 r.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły