MakroExpress: Wzrost PKB w 2019 r. o 4.5% i niska inflacja nie są powodem do zmian stóp - komunikat i konferencja po posiedzeniu RPP

Makro Express

W komunikacie po kwietniowym posiedzeniu RPP ocenia, że w Polsce utrzymuje się dobra koniunktura, choć napływające dane sygnalizują, że tempo wzrostu PKB w Q1’19 było niższe niż w Q4’18. Jednocześnie RPP stwierdza, że mimo relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w poprzednich latach wzrostu płac, roczna dynamika cen konsumpcyjnych utrzymuje się na niskim poziomie, a także nadal niska – mimo pewnego wzrostu w ostatnich miesiącach – jest inflacja bazowa. W ocenie Rady perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, mimo prawdopodobnego stopniowego obniżania się tempa wzrostu PKB w kolejnych kwartałach, a inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. Rada ocenia w związku z powyższym, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. 

Wnioski: Opublikowany dziś komunikat po posiedzeniu RPP nie różni się w swojej wymowie od komunikatu opublikowanego w marcu. W ciągu ostatniego miesiąca wydarzenia takie jak wydłużenie okresu stabilizacji stóp procentowych przez EBC, czy wycofanie się z zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed, nie zmieniły dotychczasowych poglądów RPP, dlatego Rada nadal podtrzymuje swoje stanowisko i wskazuje, że stopy procentowe nie zostaną zmienione co najmniej do końca br. Tym bardziej, że - jak powiedział prezes NBP A.Glapiński na konferencji - oczekiwania co do tempa wzrostu gospodarczego w Polsce tym roku są aktualnie nawet większe niż miesiąc temu (pojawiła się dynamika PKB na poziomie 4.5%), a oczekiwania co do inflacji nie zmieniły się istotnie wzwyż. Napływające z gospodarki realnej dane, dotyczące m.in. produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej, które generalnie zaskakują in plus, z całą pewnością utwierdzają RPP w przekonaniu, że stopy procentowe nie wymagają aktualnie zmian. Biorąc pod uwagę także fakt, że Rada (poza kilkoma odmiennymi zdaniami niektórych członków) nie „obawia się” ogłoszonego w lutym pakietu fiskalnego, nadal oczekiwać należy długotrwałej stabilizacji stóp procentowych, daleko wykraczającej poza 2019 r. 

 

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat